Zorgpunt

Opdracht van de inspectie

Permanent onderwijs aan huis (POAH) en een tijdelijke of permanente vrijstelling van de leerplicht  (VLP) vraag je aan bij de onderwijsinspectie.

De onderwijsinspectie organiseert een vergadering Zorgpunt om deze aanvragen te onderzoeken. Onderwijsinspecteurs met ervaring in buitengewoon basisonderwijs (bubao), buitengewoon secundair onderwijs (buso) en centrum voor leerlingbegeleiding (CLB), gaan na of er een grondige reden is om een leerling vrij te stellen van leerplicht. Als de aanvraag over permanent onderwijs aan huis gaat, dan onderzoeken de onderwijsinspecteurs of POAH inderdaad het meest aangewezen onderwijsaanbod voor een leerling is. De onderwijsinspecteurs analyseren de documenten, ze bespreken de aanvraag en ze beslissen samen over het advies.

Via Zorgpunt biedt de onderwijsinspectie bovendien informatie over haar rol en opdracht in de behandeling van een aanvraag permanent onderwijs aan huis of vrijstelling van leerplicht. Al wie bij een aanvraag betrokken is (ouders, centrum voor leerlingenbegeleiding, school ...) kan bij Zorgpunt terecht met vragen over de behandeling van de aanvraag .
Contact: zorgpunt@onderwijsinspectie.be of 02 553 18 12.

Werkwijze en instrumenten

 1. De aanvraag

Een aanvraag POAH of VLP komt van de ouders van de betrokken leerling. In sommige situaties kan de aanvraag van de wettelijke vertegenwoordiger van de leerling komen of van de meerderjarige leerling.

Ouders (eventueel de wettelijke vertegenwoordiger of meerderjarige leerling) kunnen zich laten ondersteunen door een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), een centrum voor ontwikkelingsstoornissen (COS) of door een andere instantie die met de behoeften van hun kind en met de aanvraagprocedure POAH of VLP vertrouwd zijn.

De aanvrager bezorgt de onderwijsinspectie de informatie die nodig is om de aanvraag te onderzoeken. Voor een vlotte behandeling van de aanvraag is het belangrijk tijdig de aanvraag te doen met een volledig dossier en relevante informatie . De onderwijsinspectie kan bij de school die POAH aanbiedt, documenten over de leerling opvragen of een verslag over de vorderingen laten opmaken.

De onderwijsinspectie is tot geheimhouding verplicht over de dossiers die haar worden voorgelegd en over de gegevens die hen in het kader van hun onderzoek worden meegedeeld.

Als je wil weten op welk moment Zorgpunt aanvragen behandelt en welke informatie je moet toevoegen om zeker te zijn dat je aanvraag aan bod komt, klik dan door naar extra informatie.

2. De bespreking van de aanvraag
De onderwijsinspectie vormt zich op basis van een dossier, een mening over de noodzaak van het permanent onderwijs aan huis (POAH) of vrijstelling van leerplicht (VLP) voor een leerling. Een volledig dossier mét relevante informatie is nodig om een aanvraag te kunnen onderzoeken. Als het nodig is dan vraagt de onderwijsinspectie bijkomende informatie of verduidelijking.

Wanneer de onderwijsinspectie een aanvraag onderzoekt, dan gaat ze op zoek naar het antwoord op een aantal vragen die haar besluit over de noodzaak van POAH en VLP beïnvloeden.

Bij een aanvraag vrijstelling van leerplicht is dat onder andere:

 • Welk onderwijsaanbod kreeg de leerling tot op vandaag?
 • Welke redelijke aanpassingen werden er al gedaan?
 • Waarom is er voor deze leerling nu geen enkele vorm van onderwijs meer mogelijk?
 • Zijn de omstandigheden die onderwijs onmogelijk maken van tijdelijke aard of niet?

Bij een aanvraag POAH is dat onder andere:

 • Welk onderwijsaanbod kreeg de leerling tot op vandaag?
 • Welke vorderingen heeft de leerling de voorbije jaren gemaakt? Welke factoren hebben die vorderingen gestimuleerd of geremd?
 • Welke redelijke aanpassingen werden ingezet om de leeromgeving zo goed mogelijk aan de noden van de leerling aan te passen en onderwijs in een schoolse context mogelijk te maken?
 • Overwoog de school de mogelijkheid van een gepast onderwijsaanbod in een schoolse context (bv. eventueel deeltijds)? Wat denken de ouders en de leerling hierover?
 • Welke omstandigheden veranderden waardoor er nu POAH wordt gevraagd? Hebben deze omstandigheden vooral te maken met de gezondheid van de leerling? Met zijn leefomgeving en opvoeding? Met de leeromgeving die op de school wijzigde? Andere redenen?
 • Naar welk einddoel op het vlak van functioneren en participeren van de leerling wil de school via POAH toewerken?
 • Op welke manier wil de school aandacht hebben voor de mogelijkheid tot het heropstarten van onderwijs in een schoolse context als de omstandigheden zouden wijzigen?
 • Moeten we voor de schoolkeuze rekening houden met bepaalde vereisten die voor de leerling (en zijn ouders) belangrijk zijn? Waarover hebben ze een uitgesproken mening of wat is een duidelijke verwachting?

3. De beslissing
In de vergadering van Zorgpunt beslissen onderwijsinspecteurs samen of een leerling een vrijstelling van leerplicht krijgt (tijdelijk of definitief) en of ze permanent onderwijs aan huis het meest aangewezen onderwijsaanbod vinden voor een leerling.

Bij een positief advies over POAH, duidt Zorgpunt de school aan die voor de leerling het POAH-aanbod kan organiseren. Zoals de wetgeving het voorschrijft, houdt Zorgpunt hierbij rekening met de voorkeur van de ouders voor een onderwijsnet, met de afstand tussen de verblijfplaats van de leerling en de school en met het onderwijsaanbod dat de leerling nodig heeft.

Ouders hebben het recht om alle door de onderwijsinspectie gebruikte documenten in te zien. Ze hebben bovendien het recht om gehoord te worden vóór de onderwijsinspectie haar advies formuleert en ze kunnen zich daarvoor laten bijstaan door een raadsman van hun keuze.

Tegen de beslissing van de onderwijsinspectie is geen beroep mogelijk.

Extra informatie

1. Communicatie
Alle aanvragen en andere communicatie gebeuren via Zorgpunt (bij voorkeur via e-mail):
Zorgpunt Onderwijsinspectie
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15, 2A07
1210 Brussel
zorgpunt@onderwijsinspectie.be of 02 553 18 12

2. In het schooljaar 2022-2023 vergadert het zorgpunt op de volgende data:

 • 23 augustus 2022
 • 29 september 2022
 • 27 oktober 2022
 • 25 november 2022
 • 24 maart 2023
 • 24 mei 2023
 • 14 juni 2023
 • 29 juni 2023

Om de vergadering goed te kunnen voorbereiden, vraagt Zorgpunt de aanvragen en een volledig dossier met relevante informatie minimum een week voorafgaand aan een vergaderdatum van Zorgpunt te bezorgen. Dat geldt ook voor het verzenden van aanvullende informatie nadat Zorgpunt de beslissing uitstelde en meer (relevante) toelichting vroeg.  

Verwacht je dat de onderwijsinspectie vóór 5 juli een advies geeft zodat POAH vanaf 1 september  georganiseerd kan worden? Bezorg ons dan uiterlijk op 1 juni een aanvraag en volledig dossier met relevante informatie.

3. Dossiers en formulieren
Eerste aanvraag van permanent onderwijs aan huis (POAH) :
Dit doe je door het aanvraagformulier ‘eerste aanvraag van permanent onderwijs aan huis’ (POAH)  in te vullen.

Volgende documenten zijn noodzakelijk om een volledig dossier te hebben:

 1. Een motivering van de aanvraag voor permanent onderwijs aan huis door de ouders, de wettelijk vertegenwoordiger of de meerderjarige jongere zelf.
 2. Het medisch verslag (ondertekend door een arts), waaruit duidelijk blijkt welke hindernissen de jongere ondervindt waardoor schoollopen onmogelijk is.
 3. Een kopie van het verslag voor een individueel aangepast curriculum in het gewoon onderwijs of voor toegang tot het buitengewoon onderwijs (opgemaakt door het CLB).
 4. Als de jongere eerst naar school ging, een verklaring van de klassenraad waaruit blijkt welke hindernissen de leerling daarbij ondervond en de manier waarop de school heeft geprobeerd tegemoet te komen aan de behoeften van de jongere.

Aanvraag tot verlenging van permanent onderwijs aan huis (POAH) :
Dit doe je door het aanvraagformulier ‘verlenging van permanent onderwijs aan huis’ in te vullen.
Volgende documenten zijn noodzakelijk om een volledig dossier te hebben:

 1. Het handelingsplan van de begeleidende school voor de POAH-leerling met tenminste een geactualiseerde beeldvorming, een individuele doelenselectie en een evaluatie van de vooropgestelde doelen.
 2. Een motivering van de multidisciplinaire klassenraad van de begeleidende school waarom POAH verder aangewezen is, waarom onderwijs in een schoolse setting niet mogelijk is en wat het toekomstperspectief van de jongere is.

Aanvraag van tijdelijke of permanente vrijstelling van leerplicht :
Dit doe je door het aanvraagformulier ‘vrijstelling van tijdelijke of permanente leerplicht’ in te vullen.
Volgende documenten zijn noodzakelijk om een volledig dossier te hebben:

 1. Een motivering van de aanvraag voor tijdelijke of permanente vrijstelling van de leerplicht door een van de ouders of de wettelijk vertegenwoordiger.
 2. Een verslag (opgesteld door bv. een Centrum voor ontwikkelingsstoornissen, een CLB ...) met daarin informatie die verduidelijkt waarom enige vorm van onderwijs voor het kind of de jongere onmogelijk is.
 3. Het medisch verslag (ondertekend door een arts), waaruit duidelijk blijkt welke hindernissen de jongere ondervindt waardoor schoollopen onmogelijk is.

4. POAH in één oogopslag

pdf bestandPOAH in één oogopslag (907 kB)

FAQ

1. Vragen over de leerplichtcontrole

2. Vragen over tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH)

3. Vragen over permanent onderwijs aan huis (POAH)

3.1 Vragen over de aanvraagprocedure POAH

3.2 Vragen over de inhoud van het aanvraagdossier POAH

3.3 Andere vragen over POAH

4. Vragen over de vrijstelling van de leerplicht

5. De beslissing van Zorgpunt

1. Vragen over de leerplichtcontrole

 • Is Zorgpunt bevoegd voor de leerplichtcontrole?

Zorgpunt doet geen leerplichtcontrole. Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) controleert de leerplicht en gaat na of alle leerplichtige leerlingen onderwijs krijgen. Dit geldt ook voor kinderen en jongeren met een beperking die leerplichtig zijn.
Meer informatie over de leerplicht vind je op:
 https://www.vlaanderen.be/leerplicht-en-schoolplicht

 • De leerplichtcontrole zegt dat ons kind op 1 september ingeschreven moet zijn in een school? Dat is door de beperking van ons kind onmogelijk. Wat moet ik doen?

Als onderwijs op school voor jullie kind onmogelijk is omwille van zijn of haar beperking dan heb je twee mogelijkheden om in orde te zijn voor de leerplichtcontrole.

 1. Je dient bij Zorgpunt een aanvraag in voor POAH (permanent onderwijs aan huis). Zo krijgt jullie kind een beperkt onderwijsaanbod op maat als dat nog haalbaar is. Het POAH kan thuis doorgaan of op de plaats waar jullie kind verblijft, bv. een zorginstelling.

 2. Als onderwijs helemaal niet haalbaar is, dan dien je bij Zorgpunt een aanvraag in voor de vrijstelling van leerplicht.

In beide gevallen kan het CLB jullie helpen bij het nemen van een beslissing en bij het voorbereiden van de aanvraag.
Voor meer informatie kan je telefonisch terecht bij Zorgpunt op het nummer 02 553 18 12 of
via e-mail op zorgpunt@onderwijsinspectie.be.
Je kan als ouder ook kiezen voor huisonderwijs. (link naar https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-organiseer-ik-huisonderwijs)

2. Vragen over tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH)

 • Wat is het verschil tussen tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) en permanent onderwijs aan huis (POAH)?

Een leerling die langdurig afwezig is door ziekte, ongeval of moederschapsverlof kan tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) aanvragen.
TOAH is bedoeld als tijdelijke ondersteuning voor de zieke leerling. Voor meer informatie over TOAH:

Een leerling heeft  recht op permanent onderwijs aan huis (POAH) als hij/zij door een beperking niet naar school kan, maar wel onderwijsbegeleiding aankan.

 • Kan ik bij Zorgpunt terecht voor een aanvraag TOAH?

Neen. Als je TOAH wil aanvragen, overleg je best met de school waar jullie kind is ingeschreven. Zij kunnen jou helpen met de aanvraag.  

3. Vragen over permanent onderwijs aan huis (POAH)

3.1 Vragen over de aanvraagprocedure POAH

 • Wie kan POAH aanvragen?

De ouders, de wettelijke vertegenwoordiger of de meerderjarige leerling kunnen POAH aanvragen.
De aanvrager kan zich laten ondersteunen door een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), een centrum voor ontwikkelingsstoornissen (COS) of door een andere instantie die met de behoeften van het kind en met de aanvraagprocedure POAH vertrouwd zijn.

 • Wanneer vraag ik POAH aan? Wanneer dien ik een verlengingsaanvraag POAH in?

Op elk moment kun je een eerste aanvraag indienen bij Zorgpunt. Zorgpunt vergadert een aantal keer per jaar. Deze vergadermomenten vind je terug op de website van de onderwijsinspectie. Van zodra Zorgpunt over een volledig aanvraagdossier beschikt, wordt jouw aanvraag in de volgende vergadering besproken.

Als je POAH voor het volgende schooljaar wil verlengen, dan stuur je de aanvraag bij voorkeur in de maand mei of juni naar Zorgpunt. Zorgpunt bezorgt jou voor 5 juli een antwoord en verwittigt de school die POAH zal aanbieden.  

 • Volstaat het dat de zorginstelling of de school de toestemming heeft van de ouders via e-mail om een aanvraag te doen?

Neen, dit kan niet. Zorgpunt gaat ervan uit dat een aanvraag steeds is voorafgegaan door een overleg met de ouders en de partner die hen in de aanvraag ondersteunt. De ouders, de wettelijke vertegenwoordiger of de meerderjarige leerling kunnen in de loop van dat proces hun handtekening op de aanvraag zetten. Een aanvraag voor een jongere onder toezicht van de jeugdrechtbank vereist een handtekening van de jeugdrechter.

 • Mag ik mijn voorkeur voor de school die POAH zal aanbieden vermelden in het aanvraagdossier?

Dat mag. Zorgpunt bekijkt dan of het aan jouw voorkeur tegemoet kan komen. Zorgpunt houdt sowieso rekening met jouw keuze voor het onderwijsnet of -koepel die je op het aanvraagformulier hebt aangekruist.
Zorgpunt wijst POAH toe aan een school die de expertise heeft om POAH te organiseren op maat van jouw kind. Zorgpunt houdt ook rekening met de afstand tussen de school en de plaats waar het POAH plaatsvindt.

 • Mijn kind verblijft in een zorginstelling. Heeft Zorgpunt ook informatie van de zorginstelling nodig om over POAH te beslissen?

Neen, Zorgpunt heeft geen informatie van de zorginstelling nodig. Als er toch bijkomende informatie van de zorginstelling in het dossier is opgenomen, zal Zorgpunt die gebruiken bij de bespreking van de aanvraag.

 • Kan Zorgpunt bij een aanvraag meteen toestemming geven voor meerdere schooljaren?

Dat kan. Zorgpunt kan voor meer dan één schooljaar POAH toekennen, bijvoorbeeld vlak voor een overgang van het buitengewoon basisonderwijs naar het buitengewoon secundair onderwijs. Zo kunnen er onderwijsdoelen worden gekozen voor een langer traject.

 • Kan ik POAH aanvragen voor mijn kind dat 21 jaar wordt nadat het schooljaar gestart is?

Dat kan. Als jouw kind op 1 september nog geen 21 jaar is en de POAH goedgekeurd werd door Zorgpunt, dan kan jouw kind dat schooljaar starten en afwerken.

 • Kan ik POAH aanvragen voor mijn kind dat bij de start van het nieuwe schooljaar al 21 jaar is?

Dat kan, maar is veeleer uitzonderlijk. Deze aanvraag is enkel mogelijk nadat je bij de school een
aanvraag indiende voor verlenging van de schoolloopbaan. De klassenraad moet met deze verlenging akkoord gaan. Dit akkoord van de klassenraad voeg je toe aan het dossier voor Zorgpunt.

Deze verlenging is enkel mogelijk als je niet beschikt over een persoonsvolgend budget om dagondersteuning voor jouw kind te betalen. Of indien je nog geen plaats vond in de voorziening van uw keuze. Meer informatie over deze uitzonderlijke verlenging vind je in de ministeriële omzendbrief SO/2011/03/BuSO, punt 3.2.1.

 • Mijn kind heeft een verslag met attest Type 4. Kan een school die geen Type 4 in haar aanbod heeft, toch POAH aanbieden?

Dat kan. Zorgpunt wijst een school toe op basis van de vereiste expertise en de keuze voor een onderwijsnet of -koepel van de ouders. Omwille van de expertise zal POAH doorgaans aangeboden worden door een school die ervaring heeft met het onderwijstype en de problematiek van jouw kind. In dit geval zal de school type 4 in haar aanbod hebben. Het is echter niet uitgesloten dat de vereiste expertise ook aanwezig is in een school die geen type 4-onderwijs aanbiedt. In dat geval overlegt Zorgpunt vóór het nemen van een beslissing, met de ouders, het CLB en de school.

 • Kan een aanvraag POAH ingediend en goedgekeurd worden als mijn kind in een multifunctioneel centrum (MFC) verblijft? Speelt het een rol of mijn kind tevens gebruikmaakt van de schoolvervangende of schoolaanvullende dagopvang in het multifunctioneel centrum?

Je kan een POAH-aanvraag indienen, ook als jouw kind gebruik maakt van de ondersteuning in een multifunctioneel centrum. Zorgpunt kijkt naar de onderwijsmogelijkheden en noden van het kind, dit staat los van de functies waarvan het kind gebruikmaakt binnen welzijn. Vanaf maart 2014 wordt de aanvraag voor en de toeleiding naar het ondersteuningsaanbod voor jongeren met een handicap in een multifunctioneel centrum geregeld door de Intersectorale Toegangspoort (https://www.jeugdhulp.be/organisaties/intersectorale-toegangspoort-itp).
De huidige zorgvormen laten het combineren van diverse functies toe.

Meer informatie over de ondersteuningsvormen binnen de multifunctionele centra en hoe dit aan te vragen, vind je op de website van het VAPH. Om het juiste aanbod te kennen, neem je best contact op met een multifunctioneel centrum naar keuze. De contactgegevens van dit multifunctionele centra vind je eveneens op de website van het VAPH.

Wil je contact opnemen met het VAPH, doe dat dan bij voorkeur telefonisch of via het vragenformulier via https://www.vaph.be/contacteer-ons.


3.2 Vragen over de inhoud van het aanvraagdossier POAH

 • Heeft het zin een onvolledig dossier in te dienen?

Neen, Zorgpunt heeft een volledig dossier nodig om de aanvraag in overweging te nemen.

 • Kan ik een eerste aanvraag POAH indienen als het verslag (van het CLB) nog niet afgerond is?

Neen. Zorgpunt heeft de relevante informatie uit het handelingsgericht diagnostisch (HGD) traject nodig om een weloverwogen beslissing over POAH te nemen. De haalbaarheid en de invulling van het onderwijsaanbod moeten afgewogen worden in functie van het nemen van een beslissing.  Zorgpunt gebruikt het verslag om zich een beeld te vormen over de expertise die de POAH-leerkracht  moet hebben opdat jouw kind maximaal voordeel haalt uit het POAH-aanbod.

 • Welke informatie moet een individueel handelingsplan (IHP) bevatten?

Zorgpunt verwacht van de betrokken school een IHP waarin de vijf fasen van het cyclisch proces van handelingsplanning herkenbaar aanwezig zijn: beeldvorming, doelenselectie, voorbereiding en uitvoering van het aanbod en de evaluatie van de vooropgestelde doelen.

Zo krijgt Zorgpunt zicht op het traject dat het multidisciplinair team met de leerling wil gaan.

 • Wanneer stelt zorgpunt een beslissing uit?  

Zorgpunt stelt een beslissing uit als uit de analyse van het dossier blijkt dat er bijkomende informatie nodig is om een beslissing te nemen. Zorgpunt kan deze bijkomende informatie zowel vragen aan de ouders, als aan de betrokken school, het CLB of een andere betrokken partner.

Bij een verlengingsaanvraag is de kwaliteit van het IHP belangrijk. In sommige gevallen biedt het IHP te weinig informatie om een beslissing te nemen. In dat geval contacteert Zorgpunt de betrokken school om bijkomende informatie te bekomen. Soms leest Zorgpunt in het IHP geïsoleerde doelen, los van een traject en een einddoel. Soms vermeldt het IHP te veel doelen, waardoor de uitvoering in vraag kan worden gesteld.

3.3 Andere vragen over POAH

 • Mijn kind krijgt POAH, volgt OV4 en wil op termijn een getuigschrift verwerven. kan dat via de examencommissie? zijn er afspraken mogelijk over de manier waarop het examen wordt afgenomen?

Indien je geen getuigschrift of diploma hebt van het secundair onderwijs en dit wilt behalen op je eigen tempo, kan je terecht bij de Examencommissie.
De examencommissie voorziet in een aantal ondersteunende maatregelen die je hierbij kunnen helpen. Digitale examens kan je bijvoorbeeld afleggen door middel van een online toezicht (proctor). Dit kan van thuis uit. Alle bijkomende informatie en voorwaarden vind je terug op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/examencommissies

 • De zorginstelling en/of ouders laten de school weten dat POAH niet kan doorgaan omwille van ziekte van de leerling. Moet de school dit doorgeven aan Zorgpunt of aan Agodi? heeft dit consequenties voor het urenpakket van de school?

Je moet dit niet melden. Zowel Zorgpunt als Agodi rekenen erop dat de school alles doet om de toegekende uren voor de POAH-leerling maximaal in te zetten. De overheid kan wel navragen op welke manier de school een oplossing voorziet indien de normale werking niet lukt. Enkel in geval van duidelijk misbruik van uren of bij klachten van ouders over het niet doorgaan van POAH kan Agodi een terugvordering van de toegekende uren overwegen.
Bij een verlengingsaanvraag POAH, zal Zorgpunt nagaan waarom de toegekende POAH-begeleiding niet of slechts gedeeltelijk is uitgevoerd. Als blijkt dat hiervoor geen aanvaardbare verklaring is, kan dat een invloed hebben op de beslissing over de verlengingsaanvraag.

 • Mag de school al starten met POAH vooraleer zorgpunt een goedkeuring geeft?

Neen, dat mag niet. Zorgpunt communiceert haar beslissing aan de aanvrager. Agodi verwittigt de scholen. Pas na deze officiële melding aan de school door Agodi kan het POAH starten. Zorgpunt geeft geen goedkeuring met terugwerkende kracht voor een begeleiding die al zonder het akkoord van Zorgpunt werd opgestart.

 • Verliest mijn kind het recht op POAH als het toch geleidelijk weer les kan volgen in een school?

Een leerling die recht heeft op POAH kan op een later moment altijd opnieuw naar school gaan. Daarvoor moet de beslissing tot POAH niet ingetrokken worden. Uiteraard moet hij of zij dan wel als een reguliere leerling in een school ingeschreven worden. Een leerling kan niet tegelijkertijd naar school gaan en POAH ontvangen.

Als een leerling geleidelijk aan opnieuw naar de schoolse context wil overgaan, is de combinatie van school en TOAH ook een mogelijke optie.

 • Wanneer stap je over van TOAH naar POAH?

De informatie over het aanbod TOAH vind je terug op
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/tijdelijk-onderwijs-aan-huis-organiseren
Als er een duidelijke reden is om het onderwijsaanbod te beperken tot vier lesuren per week is er een aanvraag mogelijk om naar POAH over te schakelen. Zorgpunt zal hierover oordelen.

 • Kan een POAH een TOAH worden? Wanneer?

Indien er in het onderwijstraject van de leerling een evolutie merkbaar is en de medische en/of sociaal-emotionele ontwikkeling dusdanig wijzigen, kan de leerling overschakelen naar een TOAH of mogelijk een voltijds schooltraject. De leerling zal in deze omstandigheden een onderwijsaanbod van meer dan vier uur aankunnen. De aanvraag TOAH  dien je in via het schoolbeheerteam van de school waar jouw kind is ingeschreven. De voorwaarden om aan TOAH te voldoen vind je terug op   https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/tijdelijk-onderwijs-aan-huis-organiseren

 • Zorgpunt heeft onze aanvraag voor POAH afgewezen. Wat moeten we doen?

Indien Zorgpunt een aanvraag POAH afwijst, contacteren we de aanvrager om de afwijzing te duiden. De verschillende partners zullen samen de mogelijkheden van het onderwijsaanbod bekijken zodat jouw kind de beste onderwijs- en ontwikkelingskansen krijgt.

 • Welk onderwijsaanbod kan mijn kind krijgen indien de toegelaten 4 lesuren POAH niet tegemoetkomen aan de onderwijsnoden van mijn kind en een deeltijds schooltraject hier wel aan zou tegemoetkomen?

De huidige onderwijswetgeving voorziet niet in een flexibel onderwijstraject voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs.

Indien er echter een medische problematiek aan de basis ligt, waardoor een voltijds onderwijsaanbod onhaalbaar blijkt, moetende verschillende partners (leerling, ouders, arts, school ,CLB, zorginstelling,…) samen bekijken wat haalbaar is voor jouw kind.

We verwijzen naar de omzendbrief voor zieke jongeren indien een tijdelijk aanbod van onderwijs, omwille van een al dan niet chronische ziekte aan de basis ligt, van het niet voltijds naar school gaan. Hierbij moet je steeds een schriftelijke aanvraag indienen met een medisch attest waaruit blijkt dat jouw kind niet of minder dan halftijds naar school kan gaan maar wel onderwijs kan krijgen. De nodige informatie vind je terug in de omzendbrief BaO/97/5, SO/2005/05 en SO/2005/06 (BUSO).

 • Mijn kind verblijft in een multifunctioneel centrum (MFC), waar op hetzelfde domein ook een school voor buitengewoon onderwijs gehuisvest is. Ben ik als ouder verplicht om voor mijn kind deze school op te geven in de aanvraag van het permanent onderwijs aan huis (POAH)?

Als ouder heb je steeds de vrijheid om het schoolnet naar keuze aan te duiden op het POAH-aanvraagformulier. Zorgpunt houdt hier rekening mee. Vervolgens bekijkt Zorgpunt of de aanwezige expertise van de school tegemoetkomt aan de onderwijsnoden van jouw kind.
De afstand tussen verblijf en school is eveneens een criterium om de school toe te wijzen.

 • Indien een nieuwe leerling die reeds over een goedkeuring beschikt van POAH, zich komt inschrijven in onze school, blijft hij dan zijn erkenning als POAH-leerling behouden? Kunnen wij, als nieuwe school, het POAH vanuit onze school verderzetten?

Dat kan niet. Het is Zorgpunt die de toewijzing van POAH aan de school doet. Indien de leerling verandert van school, moet er een nieuwe POAH-aanvraag gebeuren en moet er opnieuw een toewijzing door Zorgpunt gebeuren.

 • De leerkracht die het POAH geeft, is voor langere tijd afwezig. Mag ik een vervanger in dienst nemen? Zijn er speciale regels waar ik op moet letten? Moet ik deze vervanging ook melden aan het Zorgpunt?

Voor de personeelsadministratie van de 4 lesuren POAH is Zorgpunt niet bevoegd. Hiervoor moet je contact opnemen met het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI). Het werkstation verbonden aan jouw school kan jou hierbij helpen. Je moet deze wijziging niet melden aan Zorgpunt.
Wel gaat Zorgpunt ervan uit dat de opdracht van de 4 uren POAH zo goed mogelijk en met de nodige expertise door een bevoegde leerkracht worden ingevuld. Dit zal bij een mogelijke verlengingsaanvraag van het POAH moeten blijken uit het individueel handelingsplan.

4. Vragen over de vrijstelling van de leerplicht

 • Wanneer vraag ik een vrijstelling leerplicht aan?

Je kunt op elk moment bij Zorgpunt een aanvraag vrijstelling leerplicht indienen. Zorgpunt vergadert een aantal keer per jaar. Deze vergadermomenten vind je terug op de website van de onderwijsinspectie. Van zodra Zorgpunt over een volledig aanvraagdossier beschikt, bespreken we jouw aanvraag in de volgende vergadering.

 • Moet ik opnieuw een vrijstelling Leerplicht aanvragen als mijn kind poah probeerde maar dit niet kan volhouden?

Neen, dat moet niet. Een toekenning vrijstelling leerplicht blijft geldig voor de toegekende termijn. Als de vrijstelling definitief werd toegekend, dan blijft die gelden. Als het om een tijdelijke vrijstelling gaat, dan blijft de vrijstelling behouden voor de toegekende termijn.

5. De beslissing van Zorgpunt

 • Wie ontvangt op welke manier de beslissing van Zorgpunt?

Ouders krijgen de beslissing van Zorgpunt zowel via e-mail (indien op het aanvraagformulier het e-mailadres vermeld staat) als per post toegestuurd. De betrokken school krijgt de beslissingsbrief per e-mail.

Indien de ouders via het aanvraagformulier toestemming geven, ontvangen ook het betrokken centrum voor leerlingbegeleiding (CLB) en de zorginstelling de beslissing.

 • Waarom staat er soms een toelichting op de beslissingsbrief?

Zorgpunt vermeldt in de beslissingsbrief het genomen advies over een eerste aanvraag POAH, een verlengingsaanvraag POAH of een VLP.

Indien er extra informatie staat, is het van belang hiermee rekening te houden. Bij een mogelijke verlengingsaanvraag gaat Zorgpunt na in welke mate er gevolg werd gegeven aan die extra informatie.