Leerplanadvisering

Opdracht van de inspectie

De onderwijsinspectie brengt advies uit over de leerplannen. De overheid ontwikkelt minimumdoelen die als basis dienen voor de leerplannen.

In de leerplannen zijn in elk geval alle betrokken, door het Vlaams Parlement goedgekeurde eindtermen letterlijk opgenomen, waarbij transparant het onderscheid gemaakt wordt welke doelen de eindtermen realiseren en met welke doelen de ontwikkelingsdoelen worden nagestreefd. De leerplannen zijn voor de onderwijsinspectie een aanvullend instrument om het kwaliteitsbeleid van een school te kaderen. (art. 147/3 codex so)

De onderwijsinspectie kan drie adviezen geven: definitieve goedkeuring, voorlopige goedkeuring of een negatief advies. Voor de advisering baseert de onderwijsinspectie zich op door de overheid vastgelegde criteria. De adviezen gaan naar de minister van onderwijs die uiteindelijk beslist. Na goedkeuring kunnen de indieners hun leerplannen verspreiden onder de leraren.

Werkwijze en instrumenten

Welke stappen doorloopt een leerplan?

 

 1. indienen
  Wanneer?
  Je kunt een leerplan op eender welk ogenblik indienen voor goedkeuring, tenzij je het meteen tijdens het schooljaar dat volgt op de indiening wilt gebruiken. Dan moet je het leerplan uiterlijk op 31 januari voorafgaand aan dat schooljaar indienen. Wanneer je dus een leerplan wilt gebruiken vanaf 1 september 2021 moet je het uiterlijk 31 januari 2021 indienen.
  Het is voor de onderwijsinspectie handig dat je haar per e-mail een aantal maanden vooraf een lijst bezorgt met de leerplannen die je zult indienen. 

  Hoe?
  Een leerplan moet je altijd digitaal indienen.
  Indien het over een beperkt aantal leerplannen gaat, bezorg je alles via e-mail aan: leerplannen.onderwijsinspectie@vlaanderen.be.
  Indien je een omvangrijk pakket leerplannen indient, gebeurt dit best via een cd-rom die je per post opstuurt of zelf aflevert op het volgende adres:

  Onderwijsinspectie
  Tav Filip Thys: secretariaat leerplannen en nuttige ervaring
  Hendrik Consciencegebouw
  Koning Albert II-laan 15
  1210 Brussel 

  Aandachtspunten
  Houd voor je leerplannen rekening met onderstaande aandachtspunten. Deze zijn gebaseerd op de criteria die de onderwijsinspectie hanteert bij het adviseren van de leerplannen:
   
  • Vermeld duidelijk de doelgroep.
  • Maak de systematiek duidelijk, geef de samenhang weer met de voorafgaande en daaropvolgende leerjaren of graden.
  • Geef duidelijk de materiële vereisten aan die minimaal noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering.
  • Beperk je tot de essentie, dat bevordert de transparantie.
  • Geef duidelijk aan welke van de eigen doelen bindend zijn en welke louter vrijblijvend.
  • Zorg dat je voldoende ruimte laat voor inbreng van scholen, centra, leraren en lerarenteams.
  • Zorg dat de doelstellingen die noodzakelijk zijn om de minimumdoelen te bereiken herkenbaar aanwezig zijn.
  • Wees consistent, zorg dat je dus geen tegenstrijdige doelen opneemt in het leerplan.

   
 2. advisering van het leerplan ( leerplan toetsen aan de verschillende criteria)
  De onderwijsinspectie controleert of de leerplanmaker voldoet aan de criteria. Die zijn vastgelegd door de regering, met het oog op het waarborgen van het studiepeil.

  Een leerplan bevat herkenbaar de doelstellingen die noodzakelijk zijn om de minimumdoelen (eindtermen, ontwikkelingsdoelen, specifieke eindtermen,…) na te streven of te bereiken. Waar van toepassing worden de eindtermen en de minimumdoelen bepaald door de overheid letterlijk in de leerplannen opgenomen. Daarnaast kan de leerplanmaker doelen opnemen die hij uitdrukkelijk formuleert vanuit zijn eigen opvoedingsproject, deze moeten consistent zijn met de doelen bepaald door de overheid. Het moet ook duidelijk zijn voor welke doelgroep het leerplan bestemd is en welke materiële vereisten minimaal noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering. Verder maakt een leerplan ook de systematiek duidelijk volgens welke het is opgebouwd. Bovendien geeft het duidelijk aan waar er ruimte is voor inbreng van de scholen, centra, leraren en lerarenteams. Veel leerplannen geven ook pedagogische tips aan de leraren om hen te helpen de leerplandoelen te realiseren.

  Extra toelichting voor dko:
  • 'herkenbaar’ betekent
   • Het is duidelijk welke doelstellingen uit het leerplan gekoppeld zijn aan de basiscompetenties en beroepskwalificaties en welke doelstellingen uit het leerplan uitbreiding zijn.
   • De leerplandoelen zijn een herkenbare operationalisering van de basiscompetenties en beroepskwalificaties.
  • ‘systematiek’ betekent
   • De elementen die bepalend zijn voor de opbouw van het leerplan.
   • De elementen die bepalend zijn voor het beheersingsniveau van elke doelstelling.
  • ‘minimale materiële vereisten’ betekent
   • De beschrijving van het didactisch materiaal en de aangepaste schooluitrusting (erkenningsvoorwaarde, art. 100 in het decreet), die nodig zijn om de doelstellingen te bereiken.

   

 3. invullen adviesformulier
  Nadat de onderwijsinspectie het leerplan heeft getoetst aan de 6 criteria, stelt ze haar advies op. Ofwel voldoet het leerplan aan de 6 criteria ofwel is er bijsturing nodig.  
 4. adviezen naar minister
  De ingevulde adviezen worden voor goedkeuring aan de minister van Onderwijs voorgelegd. 
   
   
 5. indiener wordt op de hoogte gebracht
  Uiterlijk drie maanden na het indienen van het leerplan moet de onderwijsinspectie de indiener elektronisch en via aangetekend schrijven op de hoogte brengen van het uitgebrachte advies. Gebeurt dat niet binnen die termijn van drie maanden, dan moet het advies beschouwd worden als een advies tot definitieve goedkeuring. 
   
   
 6. Publicatie op de website
  Enkele dagen nadat de indiener op de hoogte gebracht is, publiceert de onderwijsinspectie het advies op haar website. Zie de rubriek adviezen nieuwe leerplannen.

Extra informatie

Waarom een leerplan?

Voor de kwaliteitscontrole in functie van de erkenning van scholen en in functie van doorlichting van scholen richt de onderwijsinspectie zich op de eindtermen en de minimumdoelen bepaald door de overheid. De leerplannen zijn voor de onderwijsinspectie een aanvullend instrument om het kwaliteitsbeleid van een school te kaderen.

Wie maakt een leerplan?

Elke inrichtende macht, schoolbestuur of centrumbestuur heeft de bevoegdheid om een leerplan op te maken. Vaak stellen inrichtende machten de vraag aan de koepel waartoe ze behoren om in hun naam leerplannen op te stellen. Het Gemeenschapsonderwijs (GO!) is gemachtigd om leerplannen te schrijven voor haar scholen. In het volwassenenonderwijs zijn de leerplannen netoverschrijdend opgesteld.

Welke adviezen kan de inspectie uitbrengen?

De inspectie heeft 3 adviezen met betrekking tot goedkeuring:

 • advies tot definitieve goedkeuring (het leerplan voldoet)
 • advies tot tijdelijke goedkeuring, beperkt tot één of meer schooljaren (het leerplan kan tijdelijk gebruikt worden, maar er is bijsturing nodig)
 • negatief advies (het leerplan kan zo niet gebruikt worden)

De onderwijsinspectie moet elk advies dat ze uitbrengt motiveren.

De onderwijsinspectie kan eveneens een gemotiveerd advies tot opheffing van de goedkeuring uitbrengen voor al goedgekeurde leerplannen. Dat advies tot opheffing van de goedkeuring wordt ten minste twee schooljaren voor de vastgestelde vervaldatum gemeld aan de indiener van het leerplan. Dat kan bijvoorbeeld als een leerplan niet meer actueel is.
Ook de indiener van een leerplan kan een voorstel tot opheffing van de goedkeuring van het leerplan formuleren. Hij kan de datum van opheffing zelf bepalen.

Regelgeving

Decreet van het basisonderwijs 1997
Codex Secundair Onderwijs afdeling 3 "Eindtermen, ontwikkelingsdoelen en leerplannen"
Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de goedkeuringscriteria en indieningsmodaliteiten van de leerplannen

De decreten, de codex en besluiten vind je terug in Edulex.

Nuttige links

Alle informatie over ontwikkelingsdoelen en eindtermen: http://eindtermen.vlaanderen.be/.

FAQ

Wat te doen als het leerplan niet is goedgekeurd?

Het is altijd mogelijk contact op te nemen met de onderwijsinspectie voor bijkomende uitleg. De onderwijsinspectie kan jou ook zelf contacteren en uitnodigen op een overleg. Ga je niet akkoord met een negatief advies, dan heb je twintig dagen na ontvangst van het bericht om per aangetekende brief een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de beroepscommissie. De inspecteur-generaal is voorzitter namens de Vlaamse Regering.

Waar kan ik de leerplannen terugvinden?

De leerplanmakers zijn eigenaar van hun leerplannen en beslissen zelf hoe ze ze verspreiden. Op de website van de koepels en netten vind je de meeste leerplannen. Je kunt ze natuurlijk ook aanvragen bij je schoolbestuur.

Wanneer weet ik of mijn leerplannen werden goedgekeurd?

Uiterlijk drie maanden na het indienen van het leerplan brengt de onderwijsinspectie de indiener elektronisch of via de post op de hoogte. Als de indiener binnen die termijn niet geïnformeerd werd over het advies, dan moet het advies beschouwd worden als een advies tot definitieve goedkeuring.

Mijn leerplan kreeg slechts een tijdelijke goedkeuring. Wat nu?

Indien je overleg wenst, zal dit georganiseerd worden. Neem hiervoor contact op met leerplannen.onderwijsinspectie@vlaanderen.be. Je zult je leerplan in elk geval opnieuw moeten indienen. Een leerplan dat een negatief advies heeft gekregen, kan niet opnieuw worden ingediend in ongewijzigde vorm.

Ik heb een gemotiveerd advies tot opheffing van goedkeuring gekregen. Wat nu?

Je hebt in elk geval twee schooljaren om een nieuw leerplan in te dienen.
Het is altijd mogelijk contact op te nemen met voor bijkomende uitleg. De onderwijsinspectie kan jou ook zelf contacteren en uitnodigen op een overleg. Ga je niet akkoord met een advies tot opheffing, dan heb je twee maanden na ontvangst van het bericht om per aangetekende brief een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de beroepscommissie.

De eindtermen zijn gewijzigd. Hoeveel tijd heb ik om een aangepast leerplan in te dienen?

Wanneer er vernieuwde of nieuwe eindtermen zijn, vermeldt het Besluit van de Vlaamse Regering steeds vanaf wanneer ze van kracht zijn. Vanaf het moment dat ze van kracht zijn, moet je beschikken over een aangepast goedgekeurd leerplan.

Adviezen van de nieuwe leerplannen

De onderwijsinspectie publiceert (vanaf juni 2021) de adviezen die ze geeft over nieuwe leerplannen in het kader van de modernisering secundair onderwijs. Zo communiceert ze haar opmerkingen transparant naar leraren, directies en scholen. We ordenen de adviezen per graad en per onderwijsverstrekker. Wanneer een leerplan tijdelijk wordt goedgekeurd, verwachten we dat de tekortkomingen worden weggewerkt en dat de herwerkte leerplannen opnieuw worden ingediend voor een advies.

Eerste graad

Tweede graad