Evaluatie opleidingsprofielen

Opdracht van de inspectie

Het decreet betreffende het volwassenenonderwijs van 15 juni 2007 regelt de geleidelijke invoering van opleidingsprofielen en legt criteria vast waaraan deze moeten voldoen.
De Vlaamse regering legt in een besluit de invoering van een nieuw opleidingsprofiel vast en voorziet een evaluatie uiterlijk drie jaar na de inwerkingtreding van dat besluit.
In het schooljaar 2007-2008 kwamen de eerste opleidingsprofielen in aanmerking voor evaluatie. Bij wijze van uitzondering zat dat jaar de evaluatie van de opleidingsprofielen NT2 in een rendementsstudie gevat.

Werkwijze en instrumenten

De evaluatie van de opleidingsprofielen verloopt in twee fasen.

In een eerste fase worden signalen (knipperlichten) verzameld.
Op basis van deze inventaris wordt in een tweede fase overgegaan tot een grondige evaluatie van de opleidingsprofielen die onder druk komen te staan als gevolg van de ontvangen signalen.

Concreet betekent dit dat de decretale stuurgroep zich toelegt op het centraliseren en inventariseren van signalen vanuit de centra en de sectoren. De overheid zal nagaan welke signalen er vanuit het beleid naar boven komen. Hiermee bedoelt men signalen vanuit data, klachten, meldingen, doorlichtingen en verificaties. Het inventarisatieproces wordt afgesloten op het einde van het schooljaar.
De verzamelde signalen worden in het begin van het daaropvolgende schooljaar geagendeerd op het overleg van de overheid en de decretale stuurgroep. Op basis van dit overleg bezorgt de overheid aan de minister een verslag en een advies m.b.t. een eventuele grondige evaluatie van bepaalde opleidingsprofielen. De minister beslist dan welke opleidingen het voorwerp uitmaken van een grondige evaluatie en aan wie deze opdracht gegeven wordt (inspectie, wetenschappelijk onderzoek, …).

Extra informatie

Je kan de reeds geëvalueerde opleidingsprofielen terugvinden op http://eindtermen.vlaanderen.be/volwassenenonderwijs/secundair-volwassenenonderwijs/index.htm.

FAQ