GEBRUIKSVOORWAARDEN VOI.CE

(versie 12/11/2021)

1. Inleiding

 • De onderstaande voorwaarden ("VOORWAARDEN") regelen het gebruik van VOI.CE, de mobiele applicatie ("APP") die door de Vlaamse Onderwijsinspectie ("WE", "WIJ", "ONS", "ONZE") beschikbaar wordt gesteld. Woorden die in hoofdletters staan hebben een specifieke betekenis in deze VOORWAARDEN, tenzij anders gedefinieerd of uitgelegd.

2. Gebruiksvoorwaarden

 • Door de APP te gebruiken ga je akkoord met deze VOORWAARDEN, waaronder ONS PRIVACYBELEID.
 • Als jij of jouw wettelijke voogd of ouder (indien je jonger bent dan de wettelijke minimumleeftijd) niet akkoord gaat met deze VOORWAARDEN en/of ONS PRIVACYBELEID, download de APP dan niet of stop met het gebruik van de APP als je deze al hebt gedownload. Verwijder de APP in dat geval van jouw toestel.
 • Om de APP te kunnen gebruiken, moet je één of meerdere doelgroepen kiezen waartoe je effectief behoort en deze koppelen aan één of meerdere bijhorende (onderwijs)instellingen waarmee je een relatie hebt als ouder, leerling of onderwijsprofessional. Behoor je niet tot één van de voorgestelde doelgroepen en/of heb je geen relatie als ouder, leerling of onderwijsprofessional met de (onderwijs)instelling die je kiest, dan mag je de koppeling niet uitvoeren en de APP gebruiken. 
 • De koppelprocedure voer je uit in de APP ofwel door doelgroep(en) en (onderwijs)instelling(en) te selecteren, ofwel scan je met de APP een QR-code, gegenereerd door ONS, die de (onderwijs)instelling(en) waarmee je wil koppelen, je ter beschikking stelt. Is de QR-code niet door ONS uitgegeven en jou niet aangereikt door de (onderwijs)instelling waarmee je een relatie hebt als ouder, leerling of onderwijsprofessional, dan mag je die QR-code niet gebruiken.
 • Door de koppelprocedure uit te voeren bevestig je dat je akkoord gaat met de gebruiksVOORWAARDEN en het PRIVACYBELEID. Bovendien bevestig je hiermee dat je de wettelijke leeftijd hebt in het land waar je woont om deze toestemming te geven. In België bedraagt de wettelijke minimumleeftijd voor het geven van geïnformeerde toestemming 13 jaar (zie Wet van 30 juli 2018 ter bescherming van de persoonsgegevens van natuurlijke personen – kaderwet – gegevensbeschermingsautoriteit.be). Als je jonger bent dan de wettelijke minimumleeftijd , moet jouw wettelijke voogd of ouder deze VOORWAARDEN en het PRIVACYBELEID bekijken en ermee instemmen. Gebruik je in dat geval de APP dan betekent dit dat jouw wettelijke voogd of ouder hiermee expliciet instemt.
 • Als je jezelf toegang verschaft tot de APP via een sociale netwerksite ("SNS"), zoals Facebook of Google+, moet je je houden aan de gebruiksvoorwaarden van de sociale netwerksite én aan ONZE gebruiksVOORWAARDEN.
 • Deze VOORWAARDEN kunnen altijd worden bijgewerkt bij kennisgeving via de APP en ONZE publieke website. De bijgewerkte versie wordt dan van kracht van zodra deze toegankelijk is. Je kan deze VOORWAARDEN en jouw gebruik van de APP beëindigen als je de wijzigingen niet accepteert. Je bent verantwoordelijk voor het regelmatig herbekijken van deze VOORWAARDEN, zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen in deze VOORWAARDEN.
 • WE maken deel uit als entiteit sui generis binnen de Vlaamse overheid en functioneren binnen binnen het beleidsdomein Onderwijs en Vorming. WE hebben als missie en visie om de kwaliteit en de kwaliteitsontwikkeling van onderwijs te beoordelen én te stimuleren. WE inspireren daarbij zowel het onderwijsveld als het beleid op een betrouwbare, onafhankelijke en transparante manier. Hierbij staat de ontwikkeling van de lerende steeds centraal (zie ook Missie en visie - Onderwijsinspectie). ONZE opdrachten liggen vast in het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2008. WE zijn gevestigd in het Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15 te 1210 Brussel. ONZE leidend ambtenaar is inspecteur-generaal Lieven Viaene. Voor meer info over ONS ga naar deze website.
 • Als je vragen hebt over het gebruik van de APP of de APP zelf, neem dan contact met ons op via voice@onderwijsinspectie.be

3. Gebruik van ONZE APP

 • Voldoe je aan de VOORWAARDEN kun je een kopie van de APP (inclusief upgrades en releases) downloaden naar jouw apparaten met als doel (a) bevragingen te beantwoorden die via de APP aan jou zijn gericht en (b) het bekijken van alle informatie in de APP voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.
 • De APP is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Je mag geen profielen aanmaken voor een doelgroep waartoe je niet behoort. Je mag geen koppeling uitvoeren tussen profielen en (onderwijs)instellingen waarmee je geen relatie hebt als ouder, leerling of onderwijsprofessional.
 • Wanneer je antwoorden geeft op de vragen in de APP, machtig je ons om kopieën van jouw antwoorden te maken die wij nodig achten om de publicatie, weergave en opslag van die antwoorden te verwezenlijken die aansluiten bij de doeleinden van de APP, met name het verstrekken van rapporten en data aan de diensten van de Vlaamse overheid, aan ONS, aan de betrokken (onderwijs)instellingen en hun respectievelijke koepelverenigingen en aan alle leden van de doelgroepen waarvoor je een profiel hebt aangemaakt in de APP, dit volgens de voorwaarden beschreven in het PRIVACYBELEID. Jouw antwoorden worden hierbij altijd geanonimiseerd zodat jouw identiteit niet te achterhalen is. Indien WIJ jouw gegevens verwerken dan doen WIJ dit in overeenstemming met ons PRIVACYBELEID en binnen de geldende wetgeving.
 • Je wordt geacht je te houden aan al onze instructies met betrekking tot de APP. Wij kunnen ten allen tijde upgrades en nieuwe releases van de APP aanbieden.
 • Je mag je geen enkele derde partij toestaan of helpen om:
  • inhoud of gegevens te bekijken, te openen of te kopiëren, met inbegrip van de inhoud zelf van de APP; 
  • het geheel of een deel van de APP te vertalen, aan te passen, te demonteren, te reverse-engineeren, te decompileren of te kopiëren, noch om afgeleide werken op basis van de APP te arrangeren of creëren, behalve in de mate die wettelijk is toegestaan en die niet bij overeenkomst kan worden uitgesloten;
  • foutcorrectie, wijzigingen, aanpassingen, toevoegingen of verbeteringen aan de APP-functionaliteiten, -design, - interface of enige APP-content aan te brengen;
  • het geheel of een deel van de APP te combineren, te matchen of samen te voegen met of op te nemen in een code van een derde partij;
  • de APP of enige APP-content te verhuren, te distribueren, te verkopen, te sublicentiëren, uit te lenen, te leasen, door te verkopen of anderszins beschikbaar te stellen aan derden, geheel of gedeeltelijk;
  • de veiligheid van de APP proberen te ondermijnen; 
  • toegang te krijgen tot de APP om een concurrerend product of dienst te bouwen of om een product of dienst te bouwen met behulp van vergelijkbare ideeën, kenmerken, functies of afbeeldingen;
  • de APP of inhoud van de APP geheel of gedeeltelijk online beschikbaar te stellen via het internet of een intranet; 
  • een auteursrecht- of andere eigendomsvermelding op een deel van de APP of APP-content te verwijderen of te wijzigen;
  • actie te ondernemen in een poging om gegevens van andere gebruikers te verkrijgen, een storing te veroorzaken, te crashen, te knoeien met de APP of deze op een andere manier te beschadigen.
 • Alle rechten (waaronder de intellectuele eigendomsrechten, of IP) blijven eigendom van ONS, de eigenaars van de APP. Dit betekent dat de vragen, alle inhoud van de APP en alle verzamelde gegevens van de APP hierdoor gedekt zijn. De rechten betreffende deze APP en de APP-content worden aan de gebruiker toegestaan in een (niet-exclusieve) licentie volgens alle in dit document omschreven voorwaarden, maar worden niet toegekend (of verkocht) aan jou als gebruiker.

4. Beschikbaarheid van de APP

 • WIJ zullen redelijke inspanningen leveren om de toegang tot en het gebruik van de APP ten allen tijde beschikbaar te maken, maar jij erkent dat de toegang tot en het gebruik van de APP in sommige gevallen kan worden onderbroken, inclusief voor gepland onderhoud of upgrades, voor noodreparaties, of als gevolg van een storing in de telecommunicatieverbindingen en/of -apparatuur.
 • WE behouden ons het recht voor om inhoud of functies van een APP te verwijderen om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving, en zullen in dergelijke omstandigheden op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk zijn jegens jou.

5. Garanties, afwijzing van aansprakelijkheid en beperking van aansprakelijkheid

 • Onder voorbehoud van deze VOORWAARDEN, garanderen WIJ dat WIJ jou toegang tot de APP zullen verlenen met redelijke vaardigheid en zorg;
 • Je gaat ermee akkoord dat de inhoud van de APP uitsluitend ter informatie wordt aangeboden. Deze is gebaseerd op antwoorden op de vragen en andere informatie van - eventueel van derden – en kan daarom fouten of omissies bevatten en is mogelijk niet nauwkeurig, tijdig of volledig. Voor zover toegestaan door de wet of decreet, zijn wij niet aansprakelijk ten aanzien van jou met betrekking tot jouw gebruik van de APP en/of APP-content.

5. Beëindiging

 • We kunnen jouw toegang tot de APP te allen tijde en met onmiddellijke ingang beëindigen door jou hiervan via een bericht binnen de APP op de hoogte te stellen.
 • Bij beëindiging van jouw recht op toegang tot de APP moet je de toegang tot de APP beëindigen en de APP verwijderen van alle apparaten in jouw beheer. WIJ kunnen de toegang tot de APP vanop afstand stopzetten.
 • Ons PRIVACYBELEID zet uiteen hoe WIJ jouw persoonlijke gegevens zullen behandelen bij beëindiging.

6. Algemeen

 • Je mag jouw rechten of verplichtingen onder deze VOORWAARDEN niet geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde partij zonder onze schriftelijke toestemming. WIJ kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze VOORWAARDEN aan iemand anders overdragen. WIJ brengen jou daarvan op de hoogte.
 • Zelfs als WIJ de handhaving van deze VOORWAARDEN uitstellen, kunnen WIJ deze later afdwingen.
 • Elk van deze VOORWAARDEN werkt afzonderlijk. Indien een rechtbank of relevante autoriteit besluit dat een van deze VOORWAARDEN onwettig is, blijven de overige VOORWAARDEN volledig van kracht.
 • Op deze VOORWAARDEN is het Belgische recht van toepassing.
 • WE kunnen een rechtszaak aanspannen bij een Belgische rechtbank - arrondissement Brussel, specifiek kanton Sint-Joost-ten-Node - met betrekking tot enig geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze VOORWAARDEN. 
   

PRIVACYBELEID VOI.CE

(versie 12/11/2021)

1. Inleiding

 • Het onderstaande privacybeleid  ("PRIVACYBELEID") regelt het gebruik van VOI.CE, de mobiele applicatie ("APP") die door de Vlaamse Onderwijsinspectie ("WE", "WIJ", "ONS", "ONZE") beschikbaar wordt gesteld. Het PRIVACYBELEID  maakt integraal deel uit van onze VOORWAARDEN. Woorden die in hoofdletters staan hebben een specifieke betekenis in dit PRICACYBELEID, tenzij anders gedefinieerd of uitgelegd.

2. Doelstellingen van de APP

 • VOI.CE verzamelt via bevragingen ervaringen en meningen van ouders, leerlingen en onderwijsprofessionals over de kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteit van de onderwijsontwikkeling. De bevragingen kunnen thematisch en/of (onderwijs)instellingsgebonden zijn.
 • Thematische bevragingen gaan over maatschappelijk belangrijke en/of actuele thema's die in verband staan met de onderwijskwaliteit. WE richten de vragen op doelgroepen en overstijgen daarbij de individuele (onderwijs)instelling.
 • (Onderwijs)instellingsgebonden bevragingen zijn ook gekoppeld aan de doelgroepen, maar dan wel expliciet gekoppeld aan één of meerdere (onderwijs)instellingen. Ze dienen om voorafgaand aan een onderzoek dat WE uitvoeren gericht informatie te verzamelen over de kwaliteit en de kwaliteitsontwikkeling in de (onderwijs)instelling.
 • Met beide soorten bevragingen willen WE evidence informed werken. We twijfelen er niet aan dat de antwoorden door velen kunnen worden gebruikt als element om de kwaliteit van onderwijs te versterken
 • Met (onderwijs)instelling(en) bedoelen WE zowel scholen, academies, centra voor leerlingenbegeleiding, centra voor volwassenenonderwijs … Het gaat over alle instellingen waar WIJ onze decretaal bepaalde opdrachten uitvoeren.

3. Veilige en transparante bevragingen

 • Veilig betekent dat we je NIET vragen om een account aan te maken of om je te registreren. Dat zou immers  betekenen dat we ergens data over jouw identiteit zouden moeten bewaren. Daar kiezen we uitdrukkelijk NIET voor. Het enige wat WE aan jou vragen is om de doelgroep aan te duiden waartoe je behoort en deze te koppelen aan de (onderwijs)instelling waarmee je een relatie hebt: als ouder heb je kinderen in de (onderwijs)instelling, als leerling volg je er les of als onderwijsprofessional werk je er.
 • We vragen NOOIT naar jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mail … kortom we vragen NIET naar zaken waarmee je rechtstreeks of onrechtstreeks te identificeren bent. Wel kan het zijn – als dat noodzakelijk is om een kwaliteitsvolle analyse en interpretatie mogelijk te maken – dat we voor bepaalde bevragingen extra gegevens vragen zoals gender, leeftijdsgroep … Ook voor deze vragen geldt dat we jou via de antwoorden niet rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen identificeren. Bovendien vragen we nooit naar gevoelige gegevens zoals informatie over jouw gezondheid, politieke opvattingen, ...
 • We werken op basis van VERTROUWEN: we geven je de veilige ruimte om te antwoorden wat je werkelijk denkt en we rekenen er op dat je dat respectvol en genuanceerd doet.
 • Transparant betekent dat WE er ONS toe engageren om de antwoorden van de bevragingen steeds terug te geven aan de gebruiker, aan jou dus. De enige uitzondering die we hierop maken is indien we zouden vaststellen dat het aantal antwoorden op een bevraging voor een bepaalde doelgroep gekoppeld aan een (onderwijs)instelling zo klein is dat er wel identificatie mogelijk zou zijn. In dat geval geven we de data niet terug.
 • Hoewel we dit niet doen, kan je altijd op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming aan ons vragen of en welke informatie we over jou bewaren. Desgevallend kun je wijzigingen in de gegevens aanvragen of ons opdracht geven deze te verwijderen.

4. Gegevens opslaan

 • We beschikken over procedures en beveiligingsfuncties om de antwoorden op de bevragingen veilig te houden. De APP, het aansturingsmechanisme en de databanken zijn technisch zo gemaakt dat we de antwoorden op een bevraging nooit kunnen linken aan jouw identiteit. Ook kunnen we geen link maken met unieke kenmerken van de smartphone of tablet die je gebruikt om met de APP te werken. We bewaren dus geen IMEI-nummer of MAC-adres die een handheld van een gebruiker kunnen identificeren.
 • Bovendien hebben we strikte controle over wie binnen de onderwijsinspectie de ruwe data kan zien en manipuleren. We bewaren de antwoorden op vragen bijvoorbeeld om trends in de tijd kunnen analyseren. We werken op basis van toestemming die is gegeven op het moment van het aanmaken van een profiel in de APP. Als je jouw toestemming wil intrekken, verwijder dan jouw aangemaakte profielen in de APP of verwijder de volledige APP.

5. Jouw rechten

 • Als je nog vragen hebt over dit PRIVACYBELEID, stuur ons dan een e-mail op DPO@onderwijsinspectie.be
 • Wanneer je meent dat je moeilijkheden ondervindt bij het uitoefenen van jouw rechten, dan kan je klacht indienen bij de Gegevensbeschermingautoriteit, maar we zouden liever hebben dat je ons eerst een e-mail stuurt. We corrigeren graag onze fouten.

5. Waarom we informatie verzamelen?

 • Via de APP verzamelen we jouw ervaring en mening over topics die rechtstreeks te maken hebben met de kwaliteit en de kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs in Vlaanderen. Voor de ontwikkeling van ONZE bevragingen richten WE ONS op het referentiekader voor onderwijskwaliteit en de beoordelingskaders die we op basis van deze ontwikkeld hebben.
 • We willen als overheidorganisatie verbinding creëren met alle onderwijsparticipanten. Dit doen we precies door naar ervaringen en meningen te vragen, deze als één van de elementen op te nemen in onze onderzoeken en deze met allen die het aanbelangt te delen. De resultaten van de bevragingen maken we beschikbaar voor gebruikers van de APP via ONZE website, sociale mediakanalen en/of via de APP. Op gezette tijden lichten we de resultaten nader toe.

6. Wie is de eigenaar van VOI.CE?

 • De APP VOI.CE en het bijhorende deel van de publieke website www.onderwijsinspectie.be is eigendom van en wordt beheerd door de Vlaamse onderwijsinspectie, een entiteit binnen het beleidsdomein Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid.
 • De Vlaamse onderwijsinspectie is de verantwoordelijke van alle gegevens van de APP. WE kunnen en zullen niet rapporteren over gegevens die tot personen herleidbaar zijn. Door het downloaden van VOI.CE ga je akkoord met het PRIVACYBELEID en met het opslaan en analyseren van de antwoorden die je geeft op de bevragingen.