Informatie voorjaar 2022

Dit schooljaar (2021-2022) maakt de onderwijsinspectie verder werk van gedifferentieerd doorlichten. Dit betekent dat de intensiteit, de inhoud en op termijn ook de frequentie van een doorlichting zullen variëren.

 

Hoe gaan we om met (de gevolgen van) de coronapandemie?

 • We beseffen dat schoolteams voor grote uitdagingen staan naar aanleiding van de coronapandemie. Bij de adviesbepaling houden we rekening met overmacht die expliciet te wijten is aan de coronapandemie. We houden de school een spiegel voor zodat het team een correct beeld heeft van de actuele onderwijskwaliteit.
 • Inden er te veel besmettingen zijn op school, overlegt de onderwijsinspectie met de school of de doorlichting al dan niet plaatsvindt. De doorlichting kan ook hybride verlopen, deels digitaal en deels ter plaatse.

 

We actualiseerden de instrumenten voor het onderzoek kwaliteitsontwikkeling (K-schalen) en voor het onderzoek onderwijsleerpraktijk (O-schalen). In de K-schalen geven we een meer zichtbare plaats aan de cyclische evaluatie van de kwaliteit. In de O-schalen ordenen we de elementen van de kwaliteitsverwachtingen op een nieuwe manier en versterken we de aandacht voor de brede basiszorg en verhoogde zorg. Het uitgangspunt voor het volledige instrumentarium blijft het referentiekader voor onderwijskwaliteit. Je vindt deze schalen op Doorlichten in de verschillende onderwijsniveaus - Onderwijsinspectie.

 

Wat betekent dit concreet voor het voorjaar 2022? Hier lees je welke doorlichtingen of onderzoeken de onderwijsinspectie plant in

Naar boven

Het basisonderwijs

Brede doorlichtingen

 • De school en het schoolbestuur krijgen minstens drie weken op voorhand een aankondigingsbrief via e-mail.
 • Het inspectieteam is maximaal vijf dagen ter plekke.
 • De onderzoeksvragen zijn:
  • In welke mate ontwikkelt de onderwijsinstelling haar eigen kwaliteit, met bijzondere aandacht voor de aansturing en de kwaliteitsbewaking van de onderwijsleerpraktijk?
  • In welke mate verstrekt de onderwijsinstelling kwaliteitsvol onderwijs dat tegemoetkomt aan de kwaliteitsverwachtingen uit het OK en respecteert ze de regelgeving?
 • De doorlichting bestaat uit:
 • Naast gesprekken met het beleidsteam, leraren, leerlingen en ouders, vinden er ook lesobservaties en documentenstudies plaats. Voor de gesprekken met de leraren, leerlingen en ouders volgen we de corona-richtlijnen van de school.
 • De planlastradar en financiële radar zitten ingebed in de brede doorlichting.
  • Planlastradar: met dit instrument onderzoekt het inspectieteam of er signalen zijn van planlast op school. Het inspectieteam brengt het onderwerp ter sprake bij het beleidsteam en de leraren. Dit onderzoek vraagt geen voorbereiding of documenten van de school en heeft geen enkele impact op het advies. Indien er signalen zijn van planlast, gaat het inspectieteam hierover in gesprek met het schoolteam. Het uitgangspunt voor de planlastradar zijn de kwaliteitsverwachtingen uit het OK en de daaraan gekoppelde regelgeving.
   Met dit instrument verzamelen we informatie over heel Vlaanderen. We moedigen alle scholen dan ook aan om de planlastcalculator te gebruiken. Dit zelfevaluatie-instrument brengt de planlast op school in kaart. Zodra de planlastcalculator beschikbaar is, zullen we hierover communiceren.
  • Financiële radar: dit onderzoek gebeurt op de achtergrond, vraagt geen voorbereiding of documenten van de school en heeft geen enkele impact op het advies. Wanneer het inspectieteam tijdens haar doorlichtingsactiviteiten signalen opvangt van een onvoldoende kwaliteitsvol financieel beleid en materieel beheer, gaat het inspectieteam hierover in gesprek met het beleidsteam. In geval van andere ernstige tekorten, verschijnt de school op de financiële radar en informeert de onderwijsinspectie de verificatiedienst van Agodi die een onderzoek kan starten naar het financieel beleid.
 • De teamcoördinator van het inspectieteam is het aanspreekpunt voor de school voor alle inhoudelijke en praktische informatie over de doorlichtingsfocus, over de planning van de gesprekken en observaties …
 • De brede doorlichting eindigt met een advies en een doorlichtingsverslag.
 • Instrumentarium? Zie Doorlichten in de verschillende onderwijsniveaus - Onderwijsinspectie. NIEUW! Je vindt daar ook onze nieuwe schalen kwaliteitsontwikkeling (K-schalen) en onderwijsleerpraktijk (O-schalen). In de K-schalen geven we een meer zichtbare plaats aan de cyclische evaluatie van de kwaliteit. In de O-schalen ordenen we de elementen van de kwaliteitsverwachtingen op een nieuwe manier en versterken we de aandacht voor de brede basiszorg en verhoogde zorg. Het uitgangspunt voor het volledige instrumentarium blijft het referentiekader voor onderwijskwaliteit.
 • Hier vind je per periode de scholen waar een brede doorlichting plaatsvindt.
 • Het GOK-beleid wordt vanaf dit schooljaar niet meer apart geëvalueerd, maar tijdens de brede doorlichting. We doen dit echter pas na de try-outs van deze geïntegreerde aanpak die plaatsvinden in het tweede semester van het schooljaar 2021-2022. Zie ook GOK-controles - Onderwijsinspectie.

Naar boven

Het secundair onderwijs

Brede doorlichtingen

 • De school en het schoolbestuur krijgen minstens drie weken op voorhand een aankondigingsbrief via e-mail.
 • Het inspectieteam is maximaal vijf dagen ter plekke.
 • De onderzoeksvragen zijn:
  • In welke mate ontwikkelt de onderwijsinstelling haar eigen kwaliteit, met bijzondere aandacht voor de aansturing en de kwaliteitsbewaking van de onderwijsleerpraktijk?
  • In welke mate verstrekt de onderwijsinstelling kwaliteitsvol onderwijs dat tegemoetkomt aan de kwaliteitsverwachtingen uit het OK en respecteert ze de regelgeving?
 • De doorlichting bestaat uit:
 • Naast gesprekken met het beleidsteam, leraren, leerlingen en ouders, vinden er ook lesobservaties en documentenstudies plaats. Voor de gesprekken met de leraren, leerlingen en ouders volgen we de corona-richtlijnen van de school.
 • De planlastradar en financiële radar zitten ingebed in de brede doorlichting.
  • Planlastradar: met dit instrument onderzoekt het inspectieteam of er signalen zijn van planlast op school. Het inspectieteam brengt het onderwerp ter sprake bij het beleidsteam en de leraren. Dit onderzoek vraagt geen voorbereiding of documenten van de school en heeft geen enkele impact op het advies. Indien er signalen zijn van planlast, gaat het inspectieteam hierover in gesprek met het schoolteam. Het uitgangspunt voor de planlastradar zijn de kwaliteitsverwachtingen uit het OK en de daaraan gekoppelde regelgeving.
   Met dit instrument verzamelen we informatie over heel Vlaanderen. We moedigen alle scholen dan ook aan om de planlastcalculator te gebruiken. Dit zelfevaluatie-instrument brengt de planlast op school in kaart. Zodra de planlastcalculator beschikbaar is, zullen we hierover communiceren.
  • Financiële radar: dit onderzoek gebeurt op de achtergrond, vraagt geen voorbereiding of documenten van de school en heeft geen enkele impact op het advies. Wanneer het inspectieteam tijdens haar doorlichtingsactiviteiten signalen opvangt van een onvoldoende kwaliteitsvol financieel beleid en materieel beheer, gaat het inspectieteam hierover in gesprek met het beleidsteam. In geval van andere ernstige tekorten, verschijnt de school op de financiële radar en informeert de onderwijsinspectie de verificatiedienst van Agodi die een onderzoek kan starten naar het financieel beleid.
 • De teamcoördinator van het inspectieteam is het aanspreekpunt voor de school voor alle inhoudelijke en praktische informatie over de doorlichtingsfocus, over de planning van de gesprekken en observaties …
 • De brede doorlichting eindigt met een advies en een doorlichtingsverslag.
 • Instrumentarium? Zie Doorlichten in de verschillende onderwijsniveaus - Onderwijsinspectie. NIEUW! Je vindt daar ook onze nieuwe schalen kwaliteitsontwikkeling (K-schalen) en onderwijsleerpraktijk (O-schalen). In de K-schalen geven we een meer zichtbare plaats aan de cyclische evaluatie van de kwaliteit. In de O-schalen ordenen we de elementen van de kwaliteitsverwachtingen op een nieuwe manier en versterken we de aandacht voor de brede basiszorg en verhoogde zorg. Het uitgangspunt voor het volledige instrumentarium blijft het referentiekader voor onderwijskwaliteit.
 • Hier vind je per periode de scholen waar een brede doorlichting plaatsvindt.
 • Het GOK-beleid wordt vanaf dit schooljaar niet meer apart geëvalueerd, maar tijdens de brede doorlichting. We doen dit echter pas na de try-outs van deze geïntegreerde aanpak die plaatsvinden in het tweede semester van het schooljaar 2021-2022. Zie ook GOK-controles - Onderwijsinspectie.

Try-outs modernisering eerste graad

Op 1 september 2019 ging de modernisering van het secundair onderwijs van start in de 1e graad. Zoals aangegeven in het groeipad toezicht implementatie onderwijsdoelen, zullen wij vanaf het schooljaar 2022-2023 doorlichtingen uitvoeren in de 1e graad. Alvorens daarmee te starten, try-outen we het doorlichtingsconcept (inclusief de focusbepaling) op zijn effectiviteit en het instrumentarium op zijn validiteit.

ONDERZOEKSVRAGEN
 1. In welke mate ontwikkelt de instelling haar eigen kwaliteit, met bijzondere aandacht voor de aansturing en de kwaliteitsbewaking van de onderwijsleerpraktijk?
 2. In welke mate verstrekt de instelling kwaliteitsvol onderwijs dat tegemoetkomt aan de kwaliteitsverwachtingen uit het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit en respecteert ze de regelgeving?
 3. Bij een try-out ter plaatse: Hoe gaat het beleid van de school om met de nieuwe wetgeving op de binnenluchtkwaliteit in de werklokalen?
CONCREET

We onderzoeken met een team van 3 à 6 inspecteurs

 • de kwaliteitsontwikkeling en de kwaliteitsbewaking van de implementatie van de nieuwe eindtermen in de eerste graad.
 • de kwaliteit van de onderwijsleerpraktijk voor de basisvorming:  (een samenhangende selectie van eindtermen van) drie à vijf sleutelcompetenties.
 • eventueel de kwaliteit van de onderwijsleerpraktijk voor de  eindtermen basisgeletterdheid indien Nederlands, digitale competentie en mediawijsheid, competenties inzake wiskunde, economische en financiële competenties of leercompetenties in de focus staat / staan.
 • Indien ter plaatse: een onderzoek ventilatie en verluchting. Tijdens dit onderzoek gaan we met de school in dialoog over hoe de school haar beleid vormgeeft inzake binnenluchtkwaliteit.
WELKE SCHOLEN

De onderwijsinspectie selecteert een aantal scholen met een eerste graad uit een brede waaier, verspreid over de verschillende onderwijsnetten en -koepels en met een spreiding over verschillende regio’s en grootstedelijke en andere gebieden.

AANKONDIGING

De aankondiging gebeurt via e-mail aan het bestuur en de school, ongeveer drie weken voor de try-out.
Daarop contacteert de teamcoördinator de directeur en informeert over

 • het verloop van de try-out
 • de onderzoeksvraag en duiding
 • de focuseenheden
 • bevestiging van de exacte dagen van het onderzoek
 • de samenstelling van het onderzoeksteam
 • een overzicht van de te bezorgen informatie

De teamcoördinator beslist steeds in overleg met de directeur en op basis van de actuele situatie en risicoanalyse of een try-out haalbaar is.

VERLOOP

De try-out gaat in de mate van het mogelijke ter plaatse door, zo niet online of in een hybride vorm. De try-out duurt 5 dagen. Naast een aantal gesprekken met het schoolteam, het beleidsteam, leerlingen en ouders, vinden er ook observaties en documentenstudie plaats. Voor de gesprekken volgen we de corona-richtlijnen van de school.

DOCUMENTEN
ONTWIKKELINGSSCHALEN

Welke ontwikkelingsschalen gebruikt het inspectieteam voor dit onderzoek? We baseren ons op hetzelfde instrumentarium als voor de brede doorlichting: de schalen voor de kwaliteitsontwikkeling (K-schalen) en de onderwijsleerpraktijk (O-schalen).

EINDE

Na de try-out ontvangt de school een verslag met sterke punten en groeikansen per onderzoek. Dat is geen doorlichtingsverslag en bevat dus geen advies of inschalingen, noch verschijnt het op www.doorlichtingsverslagen.be.

Naar boven

Het buitengewoon onderwijs

Brede doorlichtingen

Verkennende gesprekken over de opleidingsfase in opleidingsvorm drie

 • De onderwijsinspectie voert online verkennende gesprekken met scholen die een opleidingsvorm drie hebben, reeds een doorlichting 2.0 gehad hebben, bereid zijn tot deelname en beschikbaar zijn in de voorziene periode. Bij de keuze van de scholen wordt maximaal rekening gehouden met een spreiding over de verschillende onderwijsnetten en -koepels. De onderwijsinspectie contacteert de scholen ruim op voorhand en spreekt samen met de school een datum af binnen de voorziene periode.
 • Door deze gesprekken krijgt de onderwijsinspectie zicht op hoe de scholen tegemoetkomen aan de veranderingen die gepaard gaan met de vernieuwing van het secundair onderwijs in opleidingsvorm 3.
 • De onderwijsinspectie voert het verkennend gesprek met een aantal leden uit het beleids- en lerarenteam. Ze wisselen van gedachten over de vormgeving van de opleidingsfase met het oog op het realiseren van de brede opleidingsprofielen en toetsen samen het onderwijsaanbod van de school informeel af aan de decretale bepalingen.
 • De school moet vooraf geen documenten bezorgen. Ze bereidt enkel een toelichting voor waarin ze schetst hoe ze de nieuwe brede opleidingsprofielen vanuit haar schoolvisie implementeert en de onderwijsleerpraktijk vormgeeft. Ze licht eventueel ook haar interne en/of externe professionaliseringstraject toe.
 • Tijdens dit gesprek staan zowel het schoolteam als het inspectieteam stil bij verdere uitdagingen, zowel m.b.t. de onderwijsorganisatie als m.b.t. het toezicht op de realisatie van de opleidingsprofielen.
 • Het verkennend gesprek duurt ongeveer een uur.

Try-outs in opleidingsvorm vier

 • De onderwijsinspectie zal volgend schooljaar nieuwe ontwikkelingsschalen hanteren voor het onderzoek naar de onderwijsleerpraktijk in opleidingsvorm vier. In het huidige schooljaar 2021-2022 testen we tijdens de brede doorlichting in een aantal scholen voor buitengewoon secundair onderwijs deze nieuwe ontwikkelingsschalen uit.
 • De onderzoekvraag is: in welke mate verstrekt de school kwaliteitsvol onderwijs in opleidingsvorm vier dat tegemoetkomt aan de kwaliteitsverwachtingen uit het OK en respecteert ze de regelgeving?
 • Deze try-out vindt, rekening houdende met de modernisering, enkel plaats in de tweede en derde graad van opleidingsvorm vier. Naast gesprekken met het schoolteam en het beleidsteam, vinden er ook lesobservaties en documentenstudies plaats.
 • De resultaten van het onderzoek naar de onderwijsleerpraktijk van opleidingsvorm vier aan de hand van de nieuwe ontwikkelingsschalen hebben geen impact op het advies van de brede doorlichting en worden niet opgenomen in het doorlichtingsverslag. Na de try-out ontvangt de school wel een verslag met de resultaten van het onderzoek naar de onderwijsleerpraktijk van opleidingsvorm vier.
 • De input over de kwaliteitsontwikkeling die de onderwijsinspectie tijdens het onderzoek naar de onderwijsleerpraktijk van opleidingsvorm vier verzamelt, wordt meegenomen in het onderzoek naar de kwaliteitsontwikkeling op instellingsniveau.
 • Het instrumentarium voor de try-out in opleidingsvorm vier vind je hier: pdf bestandOntwikkelingsschalen 2021-2022 onderwijsleerpraktijk buo-OV4.pdf (272 kB).

Naar boven

De CLB's

Doorlichtingen

Nieuw vanaf schooljaar 2021-2022

 • De centra die tot hetzelfde bestuur behoren en op een aantal vlakken intensief samenwerken, kunnen kiezen voor een gezamenlijke doorlichting. Zij krijgen dan een doorlichtingsverslag en een advies op het niveau van het centrumbestuur. De keuze voor een doorlichting op dit niveau gebeurt in overleg tussen het bestuur, de betrokken centra en de onderwijsinspectie.

Naar boven

Het deeltijds kunstonderwijs

Brede doorlichtingen

 • De academie en het academiebestuur krijgen minstens drie weken op voorhand een aankondigingsbrief via e-mail.
 • Het inspectieteam is maximaal vijf dagen ter plekke.
 • De onderzoeksvragen zijn:
  • In welke mate ontwikkelt de academie haar eigen kwaliteit, met bijzondere aandacht voor de aansturing en de kwaliteitsbewaking van de onderwijsleerpraktijk?
  • In welke mate verstrekt de academie kwaliteitsvol onderwijs dat tegemoetkomt aan de kwaliteitsverwachtingen uit het OK en respecteert ze de regelgeving?
 • De doorlichting bestaat uit:
 • De teamcoördinator van het inspectieteam is het aanspreekpunt voor de academie voor alle inhoudelijke en praktische informatie over de doorlichtingsfocus, over de planning van de gesprekken en observaties …
 • De brede doorlichting eindigt met een advies en een doorlichtingsverslag.
 • Hier vind je per periode de academies waar een brede doorlichting plaatsvindt.
 • Instrumentarium? Zie Doorlichten in de verschillende onderwijsniveaus - Onderwijsinspectie. NIEUW! Je vindt daar ook onze nieuwe schalen kwaliteitsontwikkeling (K-schalen). In de K-schalen geven we een meer zichtbare plaats aan de cyclische evaluatie van de kwaliteit. Het uitgangspunt voor het volledige instrumentarium blijft het referentiekader voor onderwijskwaliteit.

Kunstkuur

Zoals decretaal bepaald draagt de onderwijsinspectie bij tot de beleidsevaluatie van kunstkuur. Een gemengd team van onderwijsinspecteurs deeltijds kunstonderwijs, basisonderwijs en secundair onderwijs neemt steekproefsgewijs interviews af in een vijfentwintigtal scholen en academies. Daarbij peilen de inspectieteams naar het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen. In een later stadium van dit onderzoek zijn er lesobservaties gepland. De betrokken scholen en academies werden reeds op de hoogte gebracht.

Try-outs nieuwe focusgehelen onderzoek onderwijsleerpraktijk

Informatie volgt.

Naar boven

Het volwassenenonderwijs

De doorlichtingen in het volwassenenonderwijs worden vanaf schooljaar 2022-2023 opnieuw opgenomen.

Syntra

Try-outs toezicht internaten

 • Op 23 oktober 2018 werd het referentiekader voor internaatskwaliteit (RiK) voorgesteld: zie Controle internaten - Onderwijsinspectie.
 • De onderwijsinspectie ontwikkelde op basis van het RiK een toezichtskader voor internaatskwaliteit. Dit toezichtskader zal de onderwijsinspectie in de toekomst gebruiken bij haar onderzoek naar de kwaliteit van de internaatswerking.
 • In het voorjaar van 2022 vinden een 20-tal try-outs plaats om de degelijkheid van het toezichtskader na te gaan. We gebruiken deze try-outs ook om na te gaan of het toezichtskader toelaat om de kwaliteitsverwachtingen uit het RiK op het spoor te komen. Alle onderwijsinternaten ontvangen begin 2022 een uitnodiging om op vrijwillige basis deel te nemen aan deze try-outs zonder juridische consequenties. De feedback die de deelnemende internaten naar aanleiding van de try-out van de onderwijsinspectie krijgen, kunnen ze vrijblijvend gebruiken om hun eigen internaatskwaliteit te versterken.

Naar boven

De hbo5-opleidingen Verpleegkunde

Op 8 september 2021 vond er een online infomoment plaats: pdf bestandpresentatie infomoment hbo5 (512 kB)

Naar boven

Doorlichtingsperiodes 2021-2022

Hieronder vind je alle doorlichtingsperiodes van dit schooljaar. De kans bestaat dat dit nog wijzigt.

Naar boven

Modernisering so

Is er een gedoogperiode voor de implementatie van de nieuwe onderwijsdoelen in het secundair onderwijs?
Wanneer leraren(teams) nieuwe onderwijsdoelen invoeren op school, moeten ze de tijd krijgen om die voor te bereiden en daarover te evalueren, reflecteren en bij te sturen. Daarom geldt voor scholen een decretaal vastgestelde gedoogperiode van twee jaar. Als de onderwijsinspectie bij een doorlichting in die periode vaststelt dat de nieuwe onderwijsdoelen niet of onvoldoende bereikt zijn, kan dat niet leiden tot een ongunstig advies.

Alle pedagogische begeleidingsdiensten, het kabinet en de onderwijsinspectie hebben samen een groeipad uitgewerkt. Je vindt de afspraken in de presentatie pdf bestandgroeipad eindtermen (604 kB) . Wens je een extra woordje uitleg, neem dan contact op met jouw pedagogische begeleidingsdienst. Dit groeipad is ook geldig voor OV4 van het buitengewoon onderwijs. Voor OV3 geldt het volgende groeipad: pdf bestandGroeipad modernisering buso OV3 (502 kB) 

Mogen de eindtermen/sleutelcompetenties ook gedeeltelijk gerealiseerd worden binnen de levensbeschouwelijke vakken?
pdf bestandAfspraak tussen de onderwijsinspectie en de diverse onderwijsverstrekkers over realiseren van (transversale) eindtermen in LBV. (352 kB)

Regelgeving modernisering 1e graad gewoon secundair onderwijs
De modernisering gewoon secundair onderwijs wordt sinds 2019 stapsgewijs uitgerold, te beginnen met het eerste jaar. Hier formuleren we een aantal verwachtingen over de regelgeving voor de 1e graad van het secundair onderwijs die in overleg met de onderwijsverstrekkers tot stand kwamen.

Naar boven

Try-outs begeleiding van de lerenden (leerlingenbegeleiding en GOK) in bao en so

Wat?

 • Het kwaliteitsdecreet geeft de onderwijsinspectie sinds het schooljaar 2021-2022 de opdracht tijdens elke doorlichting na te gaan of de school een kwaliteitsvol beleid op de leerlingenbegeleiding ontwikkelt, implementeert en evalueert. Daarnaast heeft de onderwijsinspectie ook de opdracht tijdens de doorlichting een evaluatie uit te spreken over het gelijke onderwijskansenbeleid dat de school voert. Gezien de verwevenheid van het beleid op de leerlingenbegeleiding en gelijke onderwijskansen kiest de onderwijsinspectie ervoor om het onderzoek naar gelijke onderwijskansen te integreren in het onderzoek leerlingenbegeleiding, maar wel een afzonderlijk oordeel hierover uit te spreken. De formulering ’begeleiding van de lerenden’ verwijst naar de geïntegreerde aanpak van leerlingenbegeleiding en gelijke onderwijskansen.
 • Deze nieuwe decretale verplichtingen vragen een aanpassing aan het toezichtskader. In het huidige schooljaar 2021-2022 testen we in een aantal scholen voor gewoon onderwijs uit hoe we ‘de begeleiding van de lerenden’ in kaart kunnen brengen, in samenhang met de andere onderzoeken in een doorlichting. We definiëren ‘begeleiding van de lerenden’ breed (begeleidingsdomeinen, GOK, zorg, talenbeleid, inclusie …) en benaderen het thema holistisch. We nemen zowel aspecten van geïntegreerd beleid, praktijk en cultuur mee.

Onderzoeksvragen?

 • In welke mate ontwikkelt de onderwijsinstelling de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding met het oog op inclusie en gelijke onderwijskansen, met bijzondere aandacht voor de aansturing en de kwaliteitsbewaking van de brede basiszorg en de verhoogde zorg?
 • In welke mate verstrekt de onderwijsinstelling een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding met het oog op inclusie en gelijke onderwijskansen die tegemoetkomt aan de kwaliteitsverwachtingen uit het OK en respecteert ze de regelgeving?

Concreet?

 • We starten vanaf 25 april 2022 (P12) met try-outs in een aantal scholen in het gewoon basis- en secundair onderwijs. Deze try-outs maken deel uit van de brede doorlichting.
 • Naast gesprekken met het beleidsteam, leerlingenbegeleiders, teamleden … vinden er ook lesobservaties en documentenstudies plaats.  
 • Het resultaat van het onderzoek naar de begeleiding van de lerenden heeft geen impact op het advies van de brede doorlichting en wordt niet opgenomen in het doorlichtingsverslag.  

Naar boven