Informatie najaar 2021

Dit schooljaar (2021-2022) maakt de onderwijsinspectie verder werk van gedifferentieerd doorlichten. We gaan aan de slag met brede en korte doorlichtingen. Dit betekent dat de intensiteit, de inhoud en op termijn ook de frequentie van een doorlichting zullen variëren.

Hoe gaan we om met (de gevolgen van) de coronapandemie?

 • We beseffen dat schoolteams voor grote uitdagingen staan naar aanleiding van de coronapandemie. Bij de adviesbepaling houden we rekening met overmacht die expliciet te wijten is aan de coronapandemie. We houden de school een spiegel voor zodat het team een correct beeld heeft van de actuele onderwijskwaliteit.
 • Inden er te veel besmettingen zijn op school, kan de onderwijsinspectie beslissen de doorlichting uit te stellen. De doorlichting kan ook hybride verlopen, deels digitaal en deels ter plaatse.

 
We actualiseerden de instrumenten voor het onderzoek kwaliteitsontwikkeling (K-schalen) en voor het onderzoek onderwijsleerpraktijk (O-schalen). In de K-schalen geven we een meer zichtbare plaats aan de cyclische evaluatie van de kwaliteit. In de O-schalen ordenen we de elementen van de kwaliteitsverwachtingen op een nieuwe manier en versterken we de aandacht voor de brede basiszorg en verhoogde zorg. Het uitgangspunt voor het volledige instrumentarium blijft het referentiekader voor onderwijskwaliteit. Je vindt deze schalen op Doorlichten in de verschillende onderwijsniveaus - Onderwijsinspectie.

 

Het basisonderwijs

Brede doorlichtingen

 • De school en het schoolbestuur krijgen minstens drie weken op voorhand een aankondigingsbrief via e-mail.
 • Het inspectieteam is maximaal vijf dagen ter plekke.
 • De onderzoeksvragen zijn:
  • In welke mate ontwikkelt de onderwijsinstelling haar eigen kwaliteit, met bijzondere aandacht voor de aansturing en de kwaliteitsbewaking van de onderwijsleerpraktijk?
  • In welke mate verstrekt de onderwijsinstelling kwaliteitsvol onderwijs dat tegemoetkomt aan de kwaliteitsverwachtingen uit het OK en respecteert ze de regelgeving?
 • De doorlichting bestaat uit:
 • Naast gesprekken met het beleidsteam, leraren, leerlingen en ouders, vinden er ook lesobservaties en documentenstudies plaats. Voor de gesprekken met de leraren, leerlingen en ouders volgen we de corona-richtlijnen van de school.
 • De planlastradar en financiële radar zitten ingebed in de brede doorlichting.
  • Planlastradar: met dit instrument onderzoekt het inspectieteam of er signalen zijn van planlast op school. Het inspectieteam brengt het onderwerp ter sprake bij het beleidsteam en de leraren. Dit onderzoek vraagt geen voorbereiding of documenten van de school en heeft geen enkele impact op het advies. Indien er signalen zijn van planlast, gaat het inspectieteam hierover in gesprek met het schoolteam. Het uitgangspunt voor de planlastradar zijn de kwaliteitsverwachtingen uit het OK en de daaraan gekoppelde regelgeving.
   Met dit instrument verzamelen we informatie over heel Vlaanderen. We moedigen alle scholen dan ook aan om de planlastcalculator te gebruiken. Dit zelfevaluatie-instrument brengt de planlast op school in kaart. Zodra de planlastcalculator beschikbaar is, zullen we hierover communiceren.
  • Financiële radar: dit onderzoek gebeurt op de achtergrond, vraagt geen voorbereiding of documenten van de school en heeft geen enkele impact op het advies. Wanneer het inspectieteam tijdens haar doorlichtingsactiviteiten signalen opvangt van een onvoldoende kwaliteitsvol financieel beleid en materieel beheer, gaat het inspectieteam hierover in gesprek met het beleidsteam. In geval van andere ernstige tekorten, verschijnt de school op de financiële radar en informeert de onderwijsinspectie de verificatiedienst van Agodi die een onderzoek kan starten naar het financieel beleid.
 • De teamcoördinator van het inspectieteam is het aanspreekpunt voor de school voor alle inhoudelijke en praktische informatie over de doorlichtingsfocus, over de planning van de gesprekken en observaties …
 • De brede doorlichting eindigt met een advies en een doorlichtingsverslag.
 • Instrumentarium? Zie Doorlichten in de verschillende onderwijsniveaus - Onderwijsinspectie. NIEUW! Je vindt daar ook onze nieuwe schalen kwaliteitsontwikkeling (K-schalen) en onderwijsleerpraktijk (O-schalen). In de K-schalen geven we een meer zichtbare plaats aan de cyclische evaluatie van de kwaliteit. In de O-schalen ordenen we de elementen van de kwaliteitsverwachtingen op een nieuwe manier en versterken we de aandacht voor de brede basiszorg en verhoogde zorg. Het uitgangspunt voor het volledige instrumentarium blijft het referentiekader voor onderwijskwaliteit.
 • Hier vind je per periode de scholen waar een brede doorlichting plaatsvindt.
 • Het GOK-beleid wordt vanaf dit schooljaar niet meer apart geëvalueerd, maar tijdens de brede doorlichting. We doen dit echter pas na de try-outs van deze geïntegreerde aanpak die plaatsvinden in het tweede semester van het schooljaar 2021-2022. Zie ook GOK-controles - Onderwijsinspectie.

 

Het secundair onderwijs

Brede doorlichtingen

 • De school en het schoolbestuur krijgen minstens drie weken op voorhand een aankondigingsbrief via e-mail.
 • Het inspectieteam is maximaal vijf dagen ter plekke.
 • De onderzoeksvragen zijn:
  • In welke mate ontwikkelt de onderwijsinstelling haar eigen kwaliteit, met bijzondere aandacht voor de aansturing en de kwaliteitsbewaking van de onderwijsleerpraktijk?
  • In welke mate verstrekt de onderwijsinstelling kwaliteitsvol onderwijs dat tegemoetkomt aan de kwaliteitsverwachtingen uit het OK en respecteert ze de regelgeving?
 • De doorlichting bestaat uit:
 • Naast gesprekken met het beleidsteam, leraren, leerlingen en ouders, vinden er ook lesobservaties en documentenstudies plaats. Voor de gesprekken met de leraren, leerlingen en ouders volgen we de corona-richtlijnen van de school.
 • De planlastradar en financiële radar zitten ingebed in de brede doorlichting.
  • Planlastradar: met dit instrument onderzoekt het inspectieteam of er signalen zijn van planlast op school. Het inspectieteam brengt het onderwerp ter sprake bij het beleidsteam en de leraren. Dit onderzoek vraagt geen voorbereiding of documenten van de school en heeft geen enkele impact op het advies. Indien er signalen zijn van planlast, gaat het inspectieteam hierover in gesprek met het schoolteam. Het uitgangspunt voor de planlastradar zijn de kwaliteitsverwachtingen uit het OK en de daaraan gekoppelde regelgeving.
   Met dit instrument verzamelen we informatie over heel Vlaanderen. We moedigen alle scholen dan ook aan om de planlastcalculator te gebruiken. Dit zelfevaluatie-instrument brengt de planlast op school in kaart. Zodra de planlastcalculator beschikbaar is, zullen we hierover communiceren.
  • Financiële radar: dit onderzoek gebeurt op de achtergrond, vraagt geen voorbereiding of documenten van de school en heeft geen enkele impact op het advies. Wanneer het inspectieteam tijdens haar doorlichtingsactiviteiten signalen opvangt van een onvoldoende kwaliteitsvol financieel beleid en materieel beheer, gaat het inspectieteam hierover in gesprek met het beleidsteam. In geval van andere ernstige tekorten, verschijnt de school op de financiële radar en informeert de onderwijsinspectie de verificatiedienst van Agodi die een onderzoek kan starten naar het financieel beleid.
 • De teamcoördinator van het inspectieteam is het aanspreekpunt voor de school voor alle inhoudelijke en praktische informatie over de doorlichtingsfocus, over de planning van de gesprekken en observaties …
 • De brede doorlichting eindigt met een advies en een doorlichtingsverslag.
 • Instrumentarium? Zie Doorlichten in de verschillende onderwijsniveaus - Onderwijsinspectie. NIEUW! Je vindt daar ook onze nieuwe schalen kwaliteitsontwikkeling (K-schalen) en onderwijsleerpraktijk (O-schalen). In de K-schalen geven we een meer zichtbare plaats aan de cyclische evaluatie van de kwaliteit. In de O-schalen ordenen we de elementen van de kwaliteitsverwachtingen op een nieuwe manier en versterken we de aandacht voor de brede basiszorg en verhoogde zorg. Het uitgangspunt voor het volledige instrumentarium blijft het referentiekader voor onderwijskwaliteit.
 • Hier vind je per periode de scholen waar een brede doorlichting plaatsvindt.
 • Het GOK-beleid wordt vanaf dit schooljaar niet meer apart geëvalueerd, maar tijdens de brede doorlichting. We doen dit echter pas na de try-outs van deze geïntegreerde aanpak die plaatsvinden in het tweede semester van het schooljaar 2021-2022. Zie ook GOK-controles - Onderwijsinspectie.

Try-outs korte doorlichtingen

Try-outs modernisering eerste graad
 • De school en het schoolbestuur worden een tweetal weken op voorhand verwittigd via e-mail.
 • Het inspectieteam is twee dagen ter plekke.
 • De onderzoeksvragen zijn:
  • In welke mate ontwikkelt de school haar eigen kwaliteit, met bijzondere aandacht voor de aansturing en de kwaliteitsbewaking van de onderwijsleerpraktijk?
  • In welke mate verstrekt de school kwaliteitsvol onderwijs dat tegemoetkomt aan de kwaliteitsverwachtingen uit het OK en respecteert ze de regelgeving?
 • De doorlichtingsfocus:
  • de kwaliteitsontwikkeling en de kwaliteitsbewaking van de implementatie van de nieuwe eindtermen basisvorming en basisgeletterdheid in de eerste graad. Heeft de school een visie op wat voor haar onderwijskwaliteit betekent? Welke impact heeft de implementatie van de modernisering van het secundair onderwijs op het vormgeven van het onderwijskundig beleid (op het bereiken van de eindtermen, op de onderwijsleerpraktijk, op de evaluatie en rapportering …)? Evalueert de school haar onderwijsleerpraktijk en de effecten ervan bij haar leerlingen? Stuurt ze desgevallend bij?
  • de kwaliteit van de onderwijsleerpraktijk voor een samenhangende selectie van eindtermen van twee sleutelcompetenties én (een selectie van) de eindtermen basisgeletterdheid. In welke mate bieden de leraren de nieuwe eindtermen aan? Stemmen de leraren de begeleiding af op de beeldvorming van de leerling(en)? Sturen zij bij waar nodig? Worden de doelen op een kwaliteitsvolle manier geëvalueerd bij de leerlingen? Welke leereffecten bereiken de leraren in hun onderwijsleerpraktijk bij de leerlingen? …
 • Naast gesprekken met het schoolteam en het beleidsteam, vinden er ook lesobservaties en documentenstudies plaats.
 • De teamcoördinator van het inspectieteam is het aanspreekpunt voor de school voor alle inhoudelijke en praktische informatie over de doorlichtingsfocus, over de planning van de gesprekken en observaties …
 • De try-out eindigt met een beknopt verslag voor de school, maar zonder advies.
 • Instrumentarium? Voor deze try-out gebruikt de onderwijsinspectie een selectie uit de K- en O-schalen: zie document pdf bestandOntwikkelingsschalen 2021-2022 KGDL modernisering gso (227 kB).
 • Welke informatie moet je ter beschikking stellen van het inspectieteam? Zie pdf bestandte bezorgen informatie korte gerichte doorlichting (145 kB)

Het buitengewoon onderwijs

Brede doorlichtingen

Try-outs modernisering observatiejaar opleidingsvorm drie

 • De onderwijsinspectie test tijdens de brede doorlichting het onderzoek uit naar de onderwijsleerpraktijk in het observatiejaar.
 • De onderzoeksvraag is: in welke mate verstrekt de school kwaliteitsvol onderwijs dat tegemoetkomt aan de kwaliteitsverwachtingen uit het OK en respecteert ze de nieuwe regelgeving in het kader van de modernisering van opleidingsvorm drie?
 • Doel: nagaan of de bestaande methodiek en instrumentarium bijgestuurd moeten worden naar aanleiding van de nieuwe structuur in opleidingsvorm drie.
 • Naast gesprekken met het schoolteam en het beleidsteam, vinden er ook lesobservaties en documentenstudies plaats.
 • De try-out eindigt met een beknopt verslag voor de school, maar de resultaten van het onderzoek hebben geen enkele impact op het advies van de bredere doorlichting.

Verkennende gesprekken over de opleidingsfase in opleidingsvorm drie

 • De onderwijsinspectie voert tijdens de brede doorlichting een verkennend gesprek met een aantal leden uit het beleids- en lerarenteam.
 • De school moet vooraf geen documenten bezorgen. Ze bereidt enkel een toelichting voor waarin ze schetst hoe ze de nieuwe brede opleidingsprofielen vanuit haar schoolvisie implementeert en de onderwijsleerpraktijk vormgeeft. Ze licht eventueel ook haar interne en/of externe professionaliseringstraject toe.
 • Tijdens dit gesprek staan zowel het schoolteam als het inspectieteam stil bij verdere uitdagingen, zowel m.b.t. de onderwijsorganisatie als m.b.t. het toezicht op de realisatie van de opleidingsprofielen.
 • Het verkennend gesprek duurt ongeveer een uur. Het inspectieteam maakt hier geen verslag van voor de school.

De CLB's

Doorlichtingen

 • Het centrum en zijn bestuur worden een vijftal weken op voorhand verwittigd via e-mail.
 • Afhankelijk van de grootte van het centrum is het inspectieteam een aantal dagen ter plekke.
 • Doorlichtingsfocus:
  • een onderzoek van de kwaliteitsontwikkeling
  • de handelingsgerichte diagnostiek
  • de versterking van het schoolteam
  • een selectie van de werkingsprincipes
 • De onderzoeksactiviteiten bestaan uit gesprekken met het beleidsteam, de medewerkers en externen, en uit documentenstudies.
 • De teamcoördinator van het inspectieteam is het aanspreekpunt voor het centrum voor alle inhoudelijke en praktische informatie over de doorlichtingsfocus, over de planning van de gesprekken …
 • De doorlichting eindigt met een advies en een doorlichtingsverslag.
 • Hier vind je per periode de centra waar een doorlichting plaatsvindt.
 • Instrumentarium? Zie onze pagina doorlichten in de verschillende onderwijsniveaus.

Nieuw vanaf schooljaar 2021-2022

 • De centra die tot hetzelfde bestuur behoren en op een aantal vlakken intensief samenwerken, kunnen kiezen voor een gezamenlijke doorlichting. Zij krijgen dan een doorlichtingsverslag en een advies op het niveau van het centrumbestuur. De keuze voor een doorlichting op dit niveau gebeurt in overleg tussen het bestuur, de betrokken centra en de onderwijsinspectie.

Deeltijds kunstonderwijs

Verkennend onderzoek in het deeltijds kunstonderwijs

Vervolg van de verkennende onderzoeken die van start gingen in oktober 2020.

 • ONDERZOEKSVRAAG In welke mate speelt de academie in haar onderwijskundig beleid en bijhorende kwaliteitsontwikkeling in op veranderende contexten?
 • CONCREET Welke impact hebben de implementatie van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs (februari 2018) en de coronacrisis op het vormgeven van hun onderwijskundig beleid (op het nastreven en bereiken van de onderwijsdoelen, op de onderwijsleerpraktijk, op de leerlingenbegeleiding, op de evaluatie en rapportering …)? Evalueert de academie haar onderwijsleerpraktijk en de effecten ervan bij haar leerlingen? Stuurt ze desgevallend bij? In welke mate integreren de leraren de nieuwe leerplandoelen in hun klaspraktijk? Op welke manier bepalen ze de beheersingsniveaus en streven ze samenhang na over de vakken heen zowel in hun aanbod als in de evaluatie? Krijgen de leraren daarbij de nodige ondersteuning en professionalisering? Bewaken ze de kwaliteit van hun onderwijsleerpraktijk vanuit de resultaten en effecten bij de leerlingen?
 • WELKE ACADEMIES De 34 academies die sinds de implementatie van het nieuwe decreet werden doorgelicht met juridische consequentie, vullen enkel online bevragingen in. De overige 133 academies krijgen het volledige onderzoek.
 • AANKONDIGING De academies bepalen zelf mee de planning van de verkennende onderzoeken. Per blok van een vijftal weken, krijgt een groep academies de mogelijkheid om zelf een datumvoorkeur aan te geven. Van zodra alle antwoorden verzameld zijn, krijgt de directeur een e-mail met daarin
  • de onderzoeksvraag en duiding
  • bevestiging van de exacte dagen van het plaatsbezoek of online bezoek
  • de naam van de teamcoördinator. De teamcoördinator is het aanspreekpunt voor het volledige academieteam.
 • VERLOOP Afhankelijk van de pandemiefase waarin de academie zich bevindt, vindt het verkennende onderzoek online plaats of ter plaatse. Het inspectieteam informeert de academie hierover.
  • We bevragen zowel de directie en leraren als ouders en leerlingen online over het onderwijskundig beleid van de academie. De academies ontvangen de weblinks voor de online bevragingen bij de aankondiging van het verkennend onderzoek.
  • Het inspectieteam voorziet één dag voor gesprekken met het beleidsteam:
   • hoe geeft het beleidsteam het onderwijskundig beleid en de bijhorende kwaliteitsontwikkeling vorm? Hoe ontwikkelt, evalueert en borgt het beleidsteam de kwaliteit van de onderwijsleerpraktijk? Tijdens dit gesprek komen ook de resultaten van de online bevragingen van de leraren, ouders en leerlingen ter sprake.
   • reflectie met het beleidsteam over het onderwijskundig beleid van de academie en de bijhorende kwaliteitsontwikkeling.
  • Het synthesegesprek om de sterke punten en aandachtspunten mee te delen aan het beleidsteam, gebeurt steeds online tijdens de tweede dag.
 • DOCUMENTEN Welke informatie moet je ter beschikking stellen van het inspectieteam?
 • ONTWIKKELINGSSCHALEN Welke ontwikkelingsschalen gebruikt het inspectieteam voor dit onderzoek?
 • EINDE De academie ontvangt een verslag met een conclusie, geen advies. Dit verslag komt niet online.
 • MEER WETEN? In deze informatiebundel vind je alle informatie over het verkennend onderzoek in het deeltijds kunstonderwijs.

Het volwassenenonderwijs

De doorlichtingen in het volwassenenonderwijs worden pas in het tweede semester opnieuw opgenomen.

Syntra

Alle informatie hierover vind je op doorlichten in de verschillende onderwijsniveaus.

De internaten

 • De vijfjaarlijkse BVH-controles vinden plaats van 13 september tot 15 oktober 2021. Na 16 augustus contacteren we de internaten voor de concrete planning.
 • Meer info over de controle vind je op controle internaten.

De hbo5-opleidingen Verpleegkunde

Op 8 september vond er een online infomoment plaats: pdf bestandpresentatie infomoment hbo5 (512 kB)

 • Alle 20 hbo5-scholen staan gepland voor een beoordeling tijdens schooljaar 2021-2022.
 • De school, de hogeschool van het samenwerkingsverband en het schoolbestuur van de secundaire school krijgen 60 dagen op voorhand een aankondigingsbrief via e-mail.
 • Het beoordelingsteam (leden van de onderwijsinspectie en externe juryleden) is drie of vier dagen ter plekke.
 • De beoordeling bestaat uit
  • een onderzoek van de kwaliteitsontwikkeling
  • een onderzoek van de 6 kwaliteitsverwachtingen volgens het beoordelingskader.
 • Naast gesprekken met het beleidsteam, leraren, lerenden en stagementoren vinden er ook observaties en documentenstudies plaats.
 • De teamcoördinator van het beoordelingsteam is het aanspreekpunt voor de school voor alle inhoudelijke en praktische informatie over de beoordelingsfocus, over de planning van de gesprekken en observaties …
 • De beoordeling eindigt met een advies en een beoordelingsverslag.
 • Voor meer info: zie Controle hbo5-opleiding Verpleegkunde - Onderwijsinspectie

De paritaire colleges

De paritaire colleges vinden plaats van 15 september tot 15 oktober 2021. Na 16 augustus contacteren we de betrokken scholen voor de concrete planning.

Doorlichtingsperiodes 2021-2021

Hieronder vind je alle doorlichtingsperiodes van dit schooljaar. De kans bestaat dat dit nog wijzigt.

 

Modernisering so

Is er een gedoogperiode voor de implementatie van de nieuwe onderwijsdoelen in het secundair onderwijs?
Wanneer leraren(teams) nieuwe onderwijsdoelen invoeren op school, moeten ze de tijd krijgen om die voor te bereiden en daarover te evalueren, reflecteren en bij te sturen. Daarom geldt voor scholen een decretaal vastgestelde gedoogperiode van twee jaar. Als de onderwijsinspectie bij een doorlichting in die periode vaststelt dat de nieuwe onderwijsdoelen niet of onvoldoende bereikt zijn, kan dat niet leiden tot een ongunstig advies.

Alle pedagogische begeleidingsdiensten, het kabinet en de onderwijsinspectie hebben samen een groeipad uitgewerkt. Je vindt de afspraken in de presentatie pdf bestandgroeipad eindtermen (604 kB) . Wens je een extra woordje uitleg, neem dan contact op met jouw pedagogische begeleidingsdienst. Dit groeipad is ook geldig voor OV4 van het buitengewoon onderwijs. Voor OV3 geldt het volgende groeipad: pdf bestandGroeipad modernisering buso OV3 (502 kB) 

Mogen de eindtermen/sleutelcompetenties ook gedeeltelijk gerealiseerd worden binnen de levensbeschouwelijke vakken?
pdf bestandAfspraak tussen de onderwijsinspectie en de diverse onderwijsverstrekkers over realiseren van (transversale) eindtermen in LBV. (352 kB)

Regelgeving modernisering 1e graad gewoon secundair onderwijs
De modernisering gewoon secundair onderwijs wordt sinds 2019 stapsgewijs uitgerold, te beginnen met het eerste jaar. Hier formuleren we een aantal verwachtingen over de regelgeving voor de 1e graad van het secundair onderwijs die in overleg met de onderwijsverstrekkers tot stand kwamen.

Naar boven