Hoe onderzoeken we?

De onderwijsinspectie gaat na of de onderwijsinstelling tegemoetkomt aan de kwaliteitsverwachtingen uit het OK aan de hand van een relevante steekproef. De onderzoeken zijn steeds gebaseerd op een triangulatie van onderzoeksmethoden en bronnen (kwantitatieve en kwalitatieve data, documenten, observaties, gesprekken en gevalstudies, resultaten van online bevragingen). De onderwijsinspectie betrekt ook relevante stakeholders (leerlingen, ouders …) bij de onderzoeken.

Voor de documentenstudie vraagt de onderwijsinspectie enkel bestaande en functionele documenten. Een lijst van de te bezorgen informatie vind je terug in de rubriek doorlichten in de verschillende onderwijsniveaus.