Het referentiekader voor onderwijskwaliteit (OK)

Waar vind ik het OK-referentiekader?

Zie www.mijnschoolisok.be en ziepdf bestandOK-magazine (1.94 MB).

Is het OK-bronnendocument op papier te verkrijgen?

Neen, de digitale versie vind je hier:pdf bestandOK bronnendocument (1.71 MB).

Wat is kwaliteitsvol onderwijs?

Het referentiekader voor onderwijskwaliteit bevat verwachtingen voor kwaliteitsvol onderwijs waar de stakeholders binnen onderwijs het samen over eens zijn. Dit referentiekader kwam tijdens het schooljaar 2016-2017 tot stand op basis van een uitgebreide stakeholdersbevraging (leerlingen en cursisten, ouders, leraren, directies, pedagogisch begeleiders, lerarenopleiders, onderwijsinspecteurs, onderwijsdeskundigen, vakbonden) en literatuurstudie. Het kader is open en uitnodigend geformuleerd. Het is geen kwaliteitsmodel, maar zet aan om een eigen (kwaliteits)beleid te maken en een eigen weg uit te stippelen. Meer informatie over het OK vind je op www.mijnschoolisok.be.

Wat is de relatie tussen het OK-referentiekader en de ontwikkelingsschalen?>

De ontwikkelingsschalen zijn geen kopie van het OK, maar zijn er wel op gebaseerd. Het ontwikkelingsniveau 'volgens de verwachting' spoort doorgaans met de kwaliteitsverwachtingen in het OK. Waar het nodig was om tot bruikbare en transparante ontwikkelingsschalen te komen, zijn in de ontwikkelingsschalen ook aspecten opgenomen uit de kwaliteitsbeelden van het OK en uit wetenschappelijke literatuur.

Wat is de relatie tussen het OK-referentiekader en de kwaliteitsgebieden?

Een kwaliteitsgebied is een samenhangend geheel van één of meerdere kwaliteitsverwachtingen uit het OK. Zo is bijvoorbeeld het kwaliteitsgebied ‘personeelsbeleid en professionalisering’ de som van de kwaliteitsverwachting ‘de school ontwikkelt en voert een doeltreffend personeelsbeleid dat integraal en samenhangend is’ en de kwaliteitsverwachting ‘de school ontwikkelt en voert een doeltreffend professionaliseringsbeleid en heeft hierbij specifieke aandacht voor beginnende leraren’.

Mogen we als school het CIPO-kader uit doorlichtingsronde 3 gebruiken?

Uiteraard mag dit. De school bepaalt zelf met welke aanpak of instrumenten ze aan kwaliteitsontwikkeling en -borging doet. Zelf toetst het doorlichtingsteam alles wat het ziet, leest of hoort af aan het referentiekader voor onderwijskwaliteit.

Wie is dé school en dé lerende in het OK-referentiekader?

Het OK geldt voor alle onderwijsniveaus en -vormen, met uitzondering van het hoger onderwijs. De formulering ‘school’ omvat zowel school, centrum als academie. Met de term ‘lerende’ beschrijft het OK de kleuter, de leerling en de cursist.

Houdt de onderwijsinspectie tijdens een doorlichting rekening met de context en input?

Zeker, het OK beschrijft immers ook een aantal context- en inputkenmerken waarmee een school best rekening houdt bij het vormgeven van haar onderwijs: socio-economische en andere kenmerken van het werkgebied (zoals grootstedelijk gebied, aanwezigheid kansarmoede, instroom van anderstaligen …), infrastructuur, kenmerken van de leerlingen, van de ouders en de thuisomgeving, van het schoolteam …