Toelichting processen BVH

Proces 1: elektriciteit

 • elektriciteit (laagspanning en hoogspanning)
 • elektrocutie – bekwaamheden
 • controles van liften door de Externe Dienst voor Technische Controles (EDTC)

Definitie:

Het beleid zorgt ervoor dat de elektrische installatie zodanig wordt uitgevoerd, uitgebaat en in stand gehouden dat de aanwezigen doeltreffend beschermd zijn tegen de risico’s verbonden aan elektriciteit. Personen- en goederenliften worden zodanig uitgebaat en in stand gehouden dat deze veilig in gebruik zijn.

Proces 2: gebouwen en onderhoud

 • aanwezigheid en onderhoud sociale voorzieningen: refter, sanitaire installaties, rustlokalen, gespreks- en wachtruimte (enkel voor CLB en dko)
 • onderhoud domein, gebouwen en lokalen

Definitie:

De instelling stelt voldoende sociale voorzieningen ter beschikking van de lerenden en teamleden. Het beleid neemt de nodige maatregelen zodat het domein, de gebouwen en de lokalen waarin de lerenden en de teamleden zich bevinden, worden schoongemaakt en onderhouden, teneinde maximaal elk risico voor het welzijn van de lerenden en de teamleden te voorkomen.

Proces 3: noodplanning

 • brandpreventie
 • evacuatieprocedure, evacuatie-instructies en veiligheidssignalering (o.a. pictogrammen, waarschuwingssignaal)
 • brandbestrijdingsmiddelen
 • evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen

Definitie:

Het beleid neemt de nodige maatregelen door het opstellen, uittesten, toepassen, evalueren en integreren van de interne noodprocedures, met inbegrip van de maatregelen in geval van situaties van ernstig en onmiddellijk gevaar en met betrekking tot de eerste hulp, de brandbestrijding en de evacuatie van de werknemers en de lerenden.

Proces 4: ongevallen en hulpverlening

 • ongevallen
 • opleidingen
 • EHBO

Definitie:

Het beleid neemt de nodige maatregelen om, in geval van nood, lerenden en teamleden de passende eerstehulpverlening te verschaffen en doet een ongevallenanalyse om herhaling te voorkomen.

Proces 5: onthaal, aankoop en controle arbeidsmiddelen

 • onthaalbeleid
 • aankoopbeleid
 • persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • controles van toestellen/installaties/arbeidsmiddelen door Erkende Dienst Technische Controle (EDTC) of bevoegd persoon

Definitie:

Het beleid informeert het nieuwe teamlid over BVH bij indiensttreding (aanwerving, stage-opdracht ...). Het beleid beschikt over de indienststellingsverslagen en de instructies die betrekking hebben op de keuze, de aankoop en het gebruik van arbeidsmiddelen. Het beleid neemt maatregelen zodat alle toestellen, installaties en arbeidsmiddelen zich in een goede en veilige staat van werking bevinden waardoor de aanwezigen of gebruikers (teamleden en lerenden) doeltreffend beschermd zijn tegen de risico’s verbonden aan het gebruik ervan. De instelling voorziet in persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen.

Proces 6: producten met gevaarlijke eigenschappen

 • asbest
 • producten met gevaarlijke eigenschappen (inventaris, risicoanalyse, opslag, etikettering, veiligheidsinformatiebladen)
 • milieumelding of omgevingsvergunning/milieuvergunning. De bestaande milieuvergunningen blijven nog onder deze naam bestaan tot het einde van de vergunningstermijn of totdat er een omzetting van milieuvergunning naar omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Deze omzetting kan ook aangevraagd worden bij een actualisatie van de huidige vergunningstoestand.

Definitie:

Het beleid neemt de nodige maatregelen om de risico’s voor de gezondheid en de veiligheid van lerenden en teamleden betreffende producten met gevaarlijke eigenschappen weg te nemen of tot een minimum te verkleinen. De instelling beschikt over de vereiste meldingsakte of omgevingsvergunning/milieuvergunning.

Proces 7: valgevaar en toegankelijkheid

 • gevaarlijke zones, hellingen, trappen, hoger gelegen vlakken
 • val- en struikelgevaar (domein, gebouw, lokalen)
 • toegankelijkheid van domein en gebouwen voor personen met beperkte mobiliteit
 • speelruimte (buiten en overdekt) en speelterreinveiligheid
 • veiligheid van sport- en speeltoestellen
 • veiligheid bij werken op hoogte

Definitie:

Het beleid neemt de nodige maatregelen zodat binnen de instelling onder andere gevaarlijke zones, trappen en hellingen voldoende worden afgeschermd waardoor valgevaar wordt vermeden. Bij werken op hoogte worden de nodige preventiemaatregelen genomen. Er wordt rekening gehouden met lerenden of teamleden met een fysieke beperking door het nemen van organisatorische of infrastructurele maatregelen.

Proces 8: verwarming, ventilatie en verluchting

 • centrale verwarming (gas, mazout, reservoirs …)
 • legionella
 • ventilatie en verluchting

Definitie:

Het beleid neemt de nodige maatregelen zodat gas- en verwarmingsinstallaties voor het verwarmen van gebouwen en voor het aanmaken van warm verbruikswater zich in een goede en veilige staat van werking bevinden. De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers in de arbeidsplaatsen over een goede binnenluchtkwaliteit beschikken.

Proces 9: HACCP en voedselveiligheid (niet van toepassing voor CLB en dko)

 • voedselveiligheid (toelating of registratie), Goede Hygiëne Praktijken (GHP), autocontrole (HACCP), bewaring en opslag
 • omgang met allergenen

Definitie:

Het beleid zorgt ervoor dat de principes van de Goede Hygiëne Praktijken toegepast worden. Het beleid stelt de veiligheidsprocedures of het HACCP-systeem op. Het gaat na welke gevaren zich kunnen voordoen, waar de kritieke punten zitten, en hoe het die controleert.