Hoe verloopt een doorlichting?

Doorgaans zes weken voor de doorlichting

 • De instelling en het schoolbestuur ontvangen via mail de aankondiging van de doorlichting.
 • De teamcoördinator neemt telefonisch contact op met de instelling met het oog op het bepalen van de doorlichtingsfocus, het opstellen van de weekplanning en het maken van praktische afspraken.
 • Voorafgaand aan de doorlichting bekijkt het doorlichtingsteam de beschikbare informatie over de school (het vorige doorlichtingsverslag, de schoolwebsite, het schoolportret met gegevens uit de databank van het departement onderwijs en de informatie aangereikt door de school op basis van het document 'te bezorgen informatie’. Het doorlichtingsteam krijgt zo zicht op de context- en inputgegevens van de school.
 • De teamcoördinator is het aanspreekpunt voor de onderwijsinstelling.

Eerste tot en met voorlaatste dag van de doorlichting

 • Rondleiding door de leerlingen (enkel basisonderwijs)
 • Startgesprek met het beleidsteam over de kwaliteitsontwikkeling. De instellingkan tijdens dit gesprek haar kwaliteitszorg en haar beleid illustreren aan de hand van een zelfgekozen onderwerp (keuzethema)
 • Gesprek over de kwaliteit(sontwikkeling) van het kwaliteitsgebied met leden van het schoolteam die betrokken zijn bij dit kwaliteitsgebied
 • Gesprek met leraren over de kwaliteit(sontwikkeling) van de onderwijsleerpraktijk
 • Gesprek over de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne met het beleidsteam en de interne dienst voor preventie
 • Gesprek met de leerlingen of cursisten: de instelling kiest hiervoor een representatief staal van een 10-tal leerlingen of cursisten.
 • Gesprek met de ouders: de instelling kiest hiervoor een representatief staal van ouders.
 • Observaties van lessen en activiteiten
 • Documentenstudie

Voorlaatste en laatste dag van de doorlichting

Tijdens een reflectiegesprek wil het doorlichtingsteam de vaststellingen uit de onderzoeken terugkoppelen en aftoetsen en samen met de instelling hierover reflecteren. Hierbij neemt de instelling een actieve rol op en deelt ze haar inzichten en overwegingen met het doorlichtingsteam. Zowel sterktes als ontwikkelingskansen komen aan bod. Samen met de instelling legt het doorlichtingsteam de relatie tussen de geobserveerde kwaliteit en de systematiek van kwaliteitszorg van de instelling. Eventueel worden samen ook mogelijke toekomstgerichte doelen en acties besproken. Op het einde van het reflectiegesprek is het voor de instelling duidelijk in welke mate de onderwijskwaliteit en de kwaliteitsontwikkeling tegemoetkomen aan de kwaliteitsverwachtingen uit het OK en is het duidelijk wat de voorlopige beoordeling van de ontwikkelingsschalen is.

Volgende reflectiegesprekken vinden plaats tijdens een doorlichting:

 • reflectiegesprek met het beleidsteam over de kwaliteitsontwikkeling
 • reflectiegesprek met leden van het schoolteam over het kwaliteitsgebied
 • reflectiegesprek met leraren over de onderwijsleerpraktijk
 • reflectiegesprek met leraren over de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne

Tijdens het synthesegesprek deelt het doorlichtingsteam de definitieve inschaling voor alle onderzoeken en het advies mee en motiveert het zijn beslissingen. Mogelijke doelen en acties gericht op de verdere kwaliteitsontwikkeling kunnen ook aan bod komen.

Na de doorlichting

 • Enkele dagen na het einde van de doorlichting ontvangt de instelling het doorlichtingsverslag.
 • De teamcoördinator contacteert de instelling over het doorlichtingsverslag om (eventuele) feitelijke onjuistheden of fouten recht te zetten.
 • Uiterlijk binnen dertig kalenderdagen (vakantiedagen niet meegerekend) na de ontvangst van het doorlichtingsverslag kan de directie of het bestuur een bespreking van het verslag aanvragen bij de inspecteur-generaal. Op het moment van de bespreking is het verslag definitief en is ook het advies al bepaald. Het doel van dit bijkomende gesprek is om verduidelijking over het verslag te krijgen.
 • Uiterlijk binnen dertig kalenderdagen na de ontvangst van het doorlichtingsverslag of na de bespreking van het doorlichtingsverslag met de onderwijsinspectie kan het schoolbestuur of de directie opmerkingen bezorgen aan de inspecteur-generaal. Die opmerkingen worden integraal aan het verslag toegevoegd.
 • Binnen dertig kalenderdagen na de ontvangst van het doorlichtingsverslag of na de bespreking van het doorlichtingsverslag met de onderwijsinspectie, informeert de directie de leerlingen, de ouders van de leerlingen en de cursisten over de mogelijkheid tot inzage van het verslag. De directie moet het verslag agenderen en integraal bespreken op een personeelsvergadering en op de schoolraad.
 • Na afronding van de doorlichting ontvangt de instelling een uitnodiging om feedback te geven aan de onderwijsinspectie. U ontvangt hiervoor een link naar een online bevraging. De onderwijsinspectie gebruikt de resultaten van deze bevraging voor haar interne kwaliteitszorg.
 • Enkele weken na de doorlichting verschijnt het doorlichtingsverslag op de website www.doorlichtingsverslagen.be