Hoe verloopt een doorlichting?

Doorgaans zes weken voor de doorlichting

 • De onderwijsinstelling en het bestuur ontvangen via e-mail de aankondiging van de doorlichting.
 • De teamcoördinator neemt telefonisch contact op met de ondewijsinstelling met het oog op het bepalen van de doorlichtingsfocus, het opstellen van de weekplanning en het maken van praktische afspraken.
 • Voorafgaand aan de doorlichting bekijkt het doorlichtingsteam de beschikbare informatie over de onderwijsinstelling (het vorige doorlichtingsverslag, de website van de onderwijsinstelling, het instellingsprofiel met gegevens uit de databank van het departement onderwijs en de informatie aangereikt door de onderwijsinstelling op basis van het document 'te bezorgen informatie’. Het doorlichtingsteam krijgt zo zicht op de context- en inputgegevens van de school.
 • De teamcoördinator is het aanspreekpunt voor de onderwijsinstelling.

Eerste tot en met voorlaatste dag van de doorlichting

 • Rondleiding door de leerlingen (enkel basisonderwijs).
 • Startgesprek met het beleidsteam over de kwaliteitsontwikkeling. De onderwijsinstelling kan tijdens dit gesprek haar kwaliteitszorg en haar beleid illustreren aan de hand van een zelfgekozen thema.
 • Gesprek over de kwaliteit(sontwikkeling) van het kwaliteitsgebied met personeelsleden die betrokken zijn bij dit kwaliteitsgebied.
 • Gesprek met leraren over de kwaliteit(sontwikkeling) van de onderwijsleerpraktijk.
 • Gesprek over de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne met het beleidsteam en de interne dienst voor preventie.
 • Gesprek met de leerlingen of cursisten: de onderwijsinstelling kiest hiervoor een representatief staal van een 10-tal leerlingen of cursisten. Dit gesprek verloopt aan de hand van verschillende gesprekstechnieken, maar aangepast aan de doelgroep.
 • Gesprek met de ouders: de onderwijsinstelling kiest hiervoor een representatief staal van ouders. Het doorlichtingsteam polst naar de tevredenheid van de ouders over de onderwijsinstelling, naar de manier van samenwerken, van informeren en communiceren ...
 • Observaties van lessen en activiteiten. Het doorlichtingsteam observeert in de eerste plaats de leergebieden/vakken/opleidingen/modules/types … die in de doorlichtingsfocus staan. Het doorlichtingsteam kan echter beslissen om bijkomende observaties uit te voeren, ook tijdens lessen die niet tot de doorlichtingsfocus behoren.
 • Documentenstudie: bij Doorlichten in de verschillende onderwijsniveaus vind je per onderwijsniveau welke documenten de onderwijsinstelling ter beschikking moet stellen.

Voorlaatste en laatste dag van de doorlichting

Tijdens een reflectiegesprek wil het doorlichtingsteam de vaststellingen uit de onderzoeken terugkoppelen en aftoetsen en hier samen met de onderwijsinstelling over reflecteren. Hierbij neemt de onderwijsinstelling een actieve rol op en deelt ze haar inzichten en overwegingen met het doorlichtingsteam. Zowel sterktes als ontwikkelkansen komen aan bod. Samen met de onderwijsinstelling legt het doorlichtingsteam de relatie tussen de geobserveerde kwaliteit en de systematiek van kwaliteitszorg van de onderwijsinstelling. Eventueel worden samen ook toekomstgerichte doelen en acties besproken. Op het einde van het reflectiegesprek is het voor de onderwijsinstelling duidelijk in welke mate de onderwijskwaliteit en de kwaliteitsontwikkeling tegemoetkomen aan de kwaliteitsverwachtingen uit het OK en is het duidelijk wat de voorlopige beoordeling van de ontwikkelingsschalen is.

Volgende reflectiegesprekken vinden plaats tijdens een doorlichting:

 • reflectiegesprek met het beleidsteam over de kwaliteitsontwikkeling
 • reflectiegesprek met leden van het schoolteam over het kwaliteitsgebied
 • reflectiegesprek met leraren over de onderwijsleerpraktijk
 • reflectiegesprek met het beleidsteam en de preventieadviseur over de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne

Tijdens het synthesegesprek deelt het doorlichtingsteam de definitieve inschaling voor alle onderzoeken en het advies mee en motiveert het zijn beslissingen. Mogelijke doelen en acties voor de verdere kwaliteitsontwikkeling komen eventueel ook aan bod.

Na de doorlichting

 • Na afronding van de doorlichting ontvangt de onderwijsinstelling via e-mail een uitnodiging om feedback te geven aan de onderwijsinspectie. 
 • Enkele weken na de doorlichting verschijnt het doorlichtingsverslag op de website www.doorlichtingsverslagen.be.