De doorlichtingsfocus

Wat zijn de criteria om een leergebied (bao) in de doorlichtingsfocus te zetten?

De school kiest zelf één leergebied. Ze mag daarbij uit alle leergebieden kiezen. De onderwijsinspectie kiest een tweede leergebied. Ze doet dit op basis van verschillende elementen: de doorlichtingsgeschiedenis van de school, het schoolportret, centrale aansturing (bv. een bepaalde periode in elke school hetzelfde leergebied in de doorlichtingsfocus) …

Wat zijn de criteria om een vak (so) in de doorlichtingsfocus te zetten?

Voor het secundair onderwijs wordt de doorlichtingsfocus mee bepaald door het onderwijsaanbod van de school en de samenstelling van het doorlichtingsteam. Op basis van de doorlichtingsgeschiedenis van de school en het schoolportret verfijnt het doorlichtingsteam de doorlichtingsfocus. Tot slot wordt de doorlichtingsfocus bij de school afgetoetst.

Hoeveel leergebieden/vakken staan er in de doorlichtingsfocus?

Het aantal vakken of opleidingen in de doorlichtingsfocus hangt af van het onderwijsniveau, van de grootte van de school/het centrum/de academie en van de breedte van het aanbod.

Hoeveel kwaliteitsgebieden staan er in de doorlichtingsfocus?

In principe staat er één kwaliteitsgebied in de doorlichtingsfocus.

Nu leerlingenbegeleiding een erkenningsvoorwaarde is geworden, staat dit kwaliteitsgebied dan altijd in de doorlichtingsfocus?

Neen. Het is voor de onderwijsinspectie niet mogelijk om steeds alle erkenningsvoorwaarden te onderzoeken

Wat zijn de criteria om een kwaliteitsgebied in de doorlichtingsfocus te plaatsen?

De onderwijsinspectie selecteert welk(e) kwaliteitsgebied(en) wordt onderzocht op basis van het schoolportret, de context- en inputgegevens, de doorlichtingsgeschiedenis van de school of de organisatiedoelen van de onderwijsinspectie.

Wanneer wordt de doorlichtingsfocus meegedeeld aan de school?

Dit gebeurt tijdens een telefonisch gesprek met de teamcoördinator, ten laatste één week voor de start van de doorlichting.

Maken de vakoverschrijdende eindtermen (VOET) deel uit van de doorlichtingsfocus?

Tijdens de vorige doorlichtingsronde werd VOET in elke doorlichting in het secundair onderwijs onderzocht. Dit is niet meer het geval bij de huidige doorlichtingen Inspectie 2.0. De eerste graad van het secundair onderwijs werkt vanaf 1 september 2019 met nieuwe onderwijsdoelen. In de daaropvolgende schooljaren worden gradueel nieuwe onderwijsdoelen in het secundair onderwijs ingevoerd.

Er zijn enkele belangrijke verschillen met de huidige VOET. De nieuwe onderwijsdoelen hebben een resultaatsverplichting en dus geen inspanningsverplichting meer. Er wordt niet meer over vakoverschrijdende eindtermen gesproken. De onderwijsdoelen hebben verschillende ‘statuten’, zoals transversale eindtermen. De nieuwe onderwijsdoelen zijn per graad geformuleerd terwijl voor de meeste VOET een inspanningsverplichting over de zes leerjaren van het secundair onderwijs geldt.

Omdat een controle in deze overgangsfase heel complex zou zijn en om scholen de kans te geven zich optimaal op de nieuwe onderwijsdoelen voor te bereiden, kiest de onderwijsinspectie er voor om VOET niet meer in de doorlichtingsfocus te plaatsen. Een uitzondering hierop is wanneer de inspanningsverplichting voor VOET mee aanleiding gaf voor een ongunstig advies. In dat geval wordt het tekort voor VOET via een doorlichting door een paritair college opgevolgd.

Scholen kunnen VOET wel nog zelf onder de aandacht brengen tijdens een doorlichting. In het onderzoek van de kwaliteitsontwikkeling illustreert het beleidsteam de kwaliteitsontwikkeling in de school immers aan de hand van een zelfgekozen thema. De bedoeling is dat de school een thema kiest waarvan ze de kwaliteit recent succesvol heeft ontwikkeld of bijgestuurd. Bij voorkeur betreft het een thema dat voldoende relevant is voor het geheel van de schoolwerking. VOET kan een dergelijk thema zijn.