Beoordelingen hbo5-opleiding Verpleegkunde

Beoordelingskader hbo5-opleidingen Verpleegkunde goedgekeurd door de Vlaamse regering

De Vlaamse Regering keurde op 10 september ’21 het beoordelingskader goed voor de hbo5-opleidingen Verpleegkunde. Op basis van dat beoordelingskader kan tijdens schooljaar 2021-2022 een hernieuwd structureel kwaliteitstoezicht van start gaan. De 20 bestaande opleidingen zullen op één schooljaar beoordeeld worden. De onderwijsinspectie neemt dat kwaliteitstoezicht op, samen met externe deskundigen die door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) voorgedragen worden.

De onderwijsinspectie informeerde alle betrokken scholen via een online meeting, te raadplegen via pdf bestandpresentatie infomoment hbo5 (512 kB)

Voorafgaand aan deze beoordelingen vond er tijdens het schooljaar 2020-2021 al een terreinverkenning plaats in de verschillende scholen. Het resultaat ervan is te lezen in het macrorapport pdf bestandDe hbo5-opleiding Verpleegkunde in beeld: een terreinverkenning (1.67 MB)

FAQ

Bij wie kan ik als directie terecht met mijn vragen over de komende beoordeling?

Het team van onderwijsinspecteurs belast met het toezicht op de hbo5-opleidingen Verpleegkunde, is bereikbaar via een generiek e-mailadres: info.hbo5vk@onderwijsinspectie.be.

Welke rol spelen de samenwerkingsverbanden in het kwaliteitstoezicht? Hoe wordt daarmee omgegaan?

De partners van het samenwerkingsverband zullen betrokken worden bij het kwaliteitstoezicht. Het is aan de school en de hogeschool om samen te beslissen welke persoon/personen best mee deelnemen aan de door het beoordelingsteam geplande gesprekken die gerelateerd zijn aan de opdrachten van het samenwerkingsverband.
De samenwerkingsverbanden organiseren de opleidingen Verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs en hebben daarbij duidelijk omschreven opdrachten gekregen (Codex HO II.398).
Daarin zijn twee rollen te onderscheiden:

  • De inhoudelijk coördinerende instelling heeft als taak om de gezamenlijke organisatie van de hbo5-opleiding Verpleegkunde binnen een samenwerkingsverband te coördineren.
  • De administratief beherende instelling is altijd een secundaire school (Inschrijving, financiering, subsidiëring en inschrijvingsgelden).

Eén van de opdrachten van het samenwerkingsverband is “het ontwikkelen van een gemeenschappelijk intern kwaliteitszorgsysteem voor de opleiding Verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs”.

Hoe wordt er gekeken naar de problematiek van het al dan niet sporen met de EU-richtlijnen?

Het al dan niet sporen met de EU-richtlijnen wat betreft

  • het totaal aantal ingerichte uren (4600 uren), maar minstens de helft van de opleidingstijd dient wel te bestaan uit klinisch onderwijs
  • de verschillende stagedomeinen (het aanbod klinisch onderwijs voor wat betreft de domeinen ‘kinderverzorging en pediatrie’ en ‘hygiëne en verzorging van moeder en pasgeboren kind’)

maakt geen deel uit van het beoordelingsonderzoek en wordt dus ook niet meegenomen bij de beoordeling en bij de bepaling van het advies tot erkenning.