Onderzoek lichamelijke opvoeding (schooljaar 2016-2017)

Wat is het doel van het onderzoek?

Naast onze schooldoorlichtingen voert de onderwijsinspectie ook thematische onderzoeken uit. Vanuit een degelijk voorbereide onderzoeksopzet rapporteren we hier telkens over aan het Vlaams parlement. Dit gebeurt via ons jaarverslag, de Onderwijsspiegel.

Ook voor de Onderwijsspiegel van 2018 zetten we enkele specifieke onderzoeken op. Zo zullen we voor het basisonderwijs in dit jaarverslag rapporteren over de kwaliteit van het leergebied lichamelijke opvoeding. We kiezen er voor om dit via een thematisch onderzoek te doen. We hopen uiteraard dat we met onze onderzoeksresultaten scholen helpen om hun beleidsvoering te optimaliseren op het vlak van het onderwijs in de lichamelijke opvoeding.

Wat is de scope van het onderzoek?

Concreet voeren we - in de loop van het tweede trimester van dit schooljaar (2016-2017) - onderzoek naar de kwaliteit van lichamelijke opvoeding in de derde klas van het kleuteronderwijs en in de derde graad van het basisonderwijs. Daarbij willen we een antwoord formuleren op volgende onderzoeksvragen:

  1. In welke mate worden de geselecteerde ontwikkelingsdoelen nagestreefd en de geselecteerde eindtermen via de leerplandoelen bereikt?
  2. Wat zijn belemmerende of bevorderende factoren om ontwikkelingsdoelen na te streven en eindtermen te bereiken?

Hoe gaat de onderzoeksgroep te werk in de scholen?

We selecteerden een aantal ontwikkelingsdoelen en eindtermen op basis van maatschappelijke belevingen, o.a. parlementaire vragen en onze eigen ervaringen en bevindingen uit de voorbije doorlichtingen van ronde drie. Randvoorwaarden zoals infrastructuur, materialen, expertise, organisatie … nemen we mee op in het onderzoek.

Om tot voldoende onderzoeksgegevens te komen, selecteren we 120 basisscholen. Concreet bestaat het onderzoek uit een schoolbezoek van een dag. Een onderwijsinspecteur zal een lesactiviteit lichamelijke opvoeding bijwonen in een derde kleuterklas, in een vijfde of een zesde leerjaar of van de combinatieklas (graadsklas). Aanvullend volgt een gesprek met de betrokken leerkrachten, een gesprek met twee leerlingen van de derde graad basisonderwijs en bekijkt de onderwijsinspecteur leergebiedgebonden documenten van de school, indien aanwezig.

Wie wordt er verder nog betrokken bij het onderzoek?

Regelmatig zullen onze bevindingen intern besproken worden met de inspecteurs uit de specialisatiegroep lichamelijke opvoeding basisonderwijs  en de inspecteur lichamelijke opvoeding secundair onderwijs. Overleg met externe partners zoals de pedagogische begeleiding, Stichting Vlaamse Schoolsport, de hogeschool … voorzien we in de loop van april, mei en juni 2017.

Resultaten van het onderzoek?

Het onderzoek in de scholen vond plaats in de loop van de maanden januari, februari, maart en april 2017.

Het volledige rapport en de bijlagen vind je hier.

Met vragen over het onderzoek kun je terecht bij
Inspecteur Karl Baert – karl.baert@onderwijsinspectie.be
Coördinerend inspecteur Els Vermeire – els.vermeire@ond.vlaanderen.be