Onderzoek CLIL (schooljaar 2016-2017)

CLIL-onderzoek in so

Wat is het doel van het onderzoek?

Via een thematisch onderzoek wil minister Crevits de implementatie van de CLIL-onderwijsinnovatie in het Vlaamse secundair onderwijs evalueren. Ze heeft het onderzoek toevertrouwd aan de onderwijsinspectie. Het betreft een procesevaluatie in functie van beleidsleren, die los staat van de doorlichtingen. Dit impliceert dat de scholen niet worden beoordeeld, maar dat de onderwijsinspectie de sterktes, zwaktes, opportuniteiten en uitdagingen in verband met de CLIL-onderwijsinnovatie in de Vlaamse secundaire scholen in kaart brengt.

Wat is de scope van het onderzoek?

Volgens de afspraak met minister Crevits, biedt het onderzoek een antwoord op volgende vragen:

Macroniveau

  • Welke zijn de succesfactoren en drempels in het huidige Vlaamse CLIL-beleid (vb. de CLIL-regelgeving, de aanvraag- en selectieprocedure, de communicatie)?
  • In welke mate faciliteert het CLIL-beleid de implementatie?
  • Hoe verhoudt het CLIL-beleid zich tot andere maatregelen op het vlak van talenbeleid op macroniveau (vb. maatregelen ter versterking van het Nederlands, vreemdetalenonderwijs in basis- en secundair onderwijs …)?

Mesoniveau

  • Welke rol nemen de pedagogische begeleidingsdiensten op bij de ondersteuning van scholen die een CLIL-aanbod willen voorbereiden, aanvragen en implementeren?
  • Op welke manier spelen eventuele andere instanties een rol op het vlak van professionele ontwikkeling inzake CLIL?

Microniveau

  • Hoe wordt CLIL geïmplementeerd op school en in de klas?
  • Welke zijn de randvoorwaarden voor een kwaliteitsvolle implementatie op school?
  • Hoe verhoudt CLIL zich tot het talenbeleid van de school?

Hoe gaat de onderzoeksgroep te werk in de scholen?

De schoolbezoeken vormen een essentieel onderdeel van de procesevaluatie. Het onderzoek zal bestaan uit een werkbezoek van één tot twee dagen aan de scholen die sinds 2014 een CLIL-aanbod organiseren. Tijdens deze visitatie gaan de onderzoekers in dialoog met de scholen. Ze winnen informatie in door middel van interviews, documentenstudie en lesobservaties. Het peilen naar de mening van de directies en leraren over de belemmerende en bevorderende factoren bij de implementatie van CLIL vormt een belangrijk onderdeel van het onderzoek. De onderzoekers hebben ook bijzondere aandacht voor volgende twee aspecten in functie van het beleidsleren: (1) de duale focus taal-zaakvak in de onderwijspraktijk (2) de vaststellingen van de leraren i.v.m. het realiseren van de leerplandoelen voor de zaakvakken. De scholen krijgen een samenvattende feedback nadat alle onderzoeksresultaten werden verwerkt.

Wie wordt er verder nog betrokken bij het onderzoek?

Gezien de betrokkenheid van de pedagogische begeleidingsdiensten bij de opstart en implementatie van CLIL in een aantal scholen, houdt de onderwijsinspectie ook met elke begeleidingsdienst apart een interview over zijn ervaringen met CLIL. De onderzoeksvragen opgenomen in punt 2, vormen de leidraad van de gesprekken.

Verder bevragen de onderzoekers ook de adviescommissie CLIL die de aanvragen van de scholen om een CLIL-aanbod in te richten, goedkeurt.

Wanneer gebeurt het onderzoek?

Het onderzoek in de scholen vond plaats in oktober en november 2016.

Met vragen over het onderzoek kun je terecht bij
Vinciane Vanderheyde – Vinciane.vanderheyde@onderwijsinspectie.be
Herman Ros – herman.ros@onderwijsinspectie.be
Wim De Wiest – wim.dewiest@onderwijsinspectie.be
Coördinerend inspecteur Els Vermeire – els.vermeire@ond.vlaanderen.be

CLIL-onderzoek in bao

Wat is het doel van het onderzoek?

Het Vlaamse secundair onderwijs raakt meer en meer vertrouwd met Content and Language Integrated Learning (CLIL). Onderwijsminister Crevits wil nagaan of de implementatiewijze van CLIL in het secundair onderwijs ook de aangewezen strategie is voor het basisonderwijs. Daarom vroeg zij de onderwijsinspectie om deze vraag mee op te nemen in haar beleidsevaluatieonderzoek van CLIL in het secundair onderwijs.

Hoe gaat de onderzoeksgroep te werk?

Het betreft een kortlopend onderzoek dat uit twee luiken bestaat. Eerst verkennen we het onderwerp via een beknopte literatuurstudie en enkele semi-gestructureerde interviews met Vlaamse experten CLIL-bao. De opgedane inzichten koppelen we vervolgens aan de ervaringen en inzichten die het onderzoek van CLIL-secundair onderwijs oplevert.

Wanneer gebeurt het onderzoek?

Het onderzoek vond plaats in oktober en november 2016.

Met vragen over het onderzoek kun je terecht bij
Michel Marynissen – michel.marynissen@onderwijsinspectie.be
Lieve Verheyden – lieve.verheyden@onderwijsinspectie.be
Coördinerend inspecteur Els Vermeire – els.vermeire@ond.vlaanderen.be

Veel leesplezier