Erkenning van instellingen

Opdracht van de inspectie

 • Het kwaliteitsdecreet van 8 mei 2009, art. 35, draagt de inspectie op om de Vlaamse Regering te adviseren een instelling of structuuronderdeel al dan niet te erkennen.
 • Erkenning is een voorwaarde om officiële getuigschriften te mogen afleveren en om gesubsidieerd of gefinancierd te worden.

Werkwijze en instrumenten

Artikel 35 van het kwaliteitsdecreet en artikel 2 van het besluit van 1 oktober 2010 beschrijven hoe het erkenningsonderzoek verloopt, namelijk in twee fasen. Nieuwe scholen krijgen eerst een voorlopige erkenning (voor één schooljaar) en pas na een doorlichting (uiterlijk zes maanden na de start van een schooljaar) een definitieve erkenning.

 1. Het onderzoek bij een aanvraag tot voorlopige erkenning verloopt als volgt:
  • Een of meer inspecteurs voeren het onderzoek uit.
  • De teamcoördinator kondigt het onderzoek telefonisch aan.
  • De onderwijsinspectie onderzoekt volgende erkenningsvoorwaarden:
   • De te erkennen school is georganiseerd onder de verantwoordelijkheid van een schoolbestuur.
   • De te erkennen school is gevestigd in gebouwen en lokalen die aan de voorwaarden op het gebied van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (BVH) voldoen. Volgende processen komen aan bod in het erkenningsonderzoek voor BVH: zie pdf bestandBVH - voorlopige erkenning.pdf (130 kB).
   • De te erkennen school maakt de controle van de onderwijsinspectie mogelijk.
   • De te erkennen school neemt een structuur aan zoals is vastgelegd bij decreet.
   • De te erkennen school maakt samenwerkingsafspraken met een CLB en voert een beleid op het vlak van leerlingenbegeleiding.
   • De te erkennen school eerbiedigt in haar werking de rechten van de mens en van het kind in het bijzonder.
  • De Vlaamse Regering beslist uiterlijk op 31 augustus volgend op de aanvraag over de voorlopige erkenning.
  • Er is geen beroepsmogelijkheid.
 2. Uiterlijk 6 maand na de start van het schooljaar onderzoekt de onderwijsinspectie via een doorlichting of de instelling voldoet aan alle erkenningsvoorwaarden.
  • Deze doorlichting is beperkt (plaatsbezoek van één dag) of uitgebreid (plaatsbezoek van vijf dagen).
  • De doorlichting van één dag
   • bestaat uit een beperkt onderzoek naar de kwaliteitsontwikkeling en de kwaliteit om alle erkenningsvoorwaarden te beoordelen.
   • vindt plaats in ‘nieuwe’ scholen die ontstaan door reorganisatie (afsplitsing in bao of vwo, heropstart) van bestaande scholen, met grotendeels behoud van de feitelijke situatie (bv. bestuur, het betrokken deel van het schoolteam, beleidsteam, onderwijslocatie …) en waarvan er op basis van de doorlichtingshistoriek geen indicaties zijn voor een uitgebreide doorlichting.
  • De doorlichting van vijf dagen
   • bestaat uit een uitgebreider onderzoek naar de kwaliteitsontwikkeling en de kwaliteit om alle erkenningsvoorwaarden te beoordelen.
   • vindt plaats in alle andere scholen die niet voldoen aan de criteria voor een beperkte doorlichting.
  • Na de doorlichting bezorgt de inspectie een rapport en een advies aan de Vlaamse Regering.
  • De Vlaamse Regering deelt uiterlijk op 31 maart van het schooljaar van de voorlopige erkenning mee of de instelling wordt erkend.
  • Het schoolbestuur kan binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de mededeling een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij een niet-erkenning.
  • De minister neemt binnen de daaropvolgende 30 dagen een definitieve beslissing over de erkenning.
  Indien het gaat om een centrum voor leerlingbegeleiding wordt de beslissing onmiddellijk meegedeeld aan de Vlaamse minister bevoegd voor gezondheidsbeleid.

Extra informatie

Erkenningsvoorwaarden

Basisonderwijs

decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 62
Omzendbrief Bao/97/3

Voltijds secundair onderwijs

besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs, artikels 13, 14, 15

Centra volwassenonderwijs en centra voor basiseducatie

decreet betreffende volwassenonderwijs van 15 juni 2007, artikels 56 tot en met 61
omzendbrief vwo/2011/01 van 15 juni 2011, 1.1 e, 1.2

Deeltijds kunstonderwijs

Decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs, artikels 99, 100 en 101

Centra voor leerlingenbegeleiding

decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in basisonderwijs, secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, artikelen 19, 20, 21 en 22

Internaten

Internaten worden niet erkend. Ze worden enkel opgenomen in de financiering of subsidiëring.
omzendbrief SO 17 wat betreft gefinancierde en gesubsidieerde internaten : programmatie, rationalisatie en omkadering van 20 augustus 1992, punt 1.2.3

Erkenningsonderzoek

Algemeen

Basisonderwijs

Decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 63

Voltijds secundair onderwijs

omzendbrief van programmatie, omvorming, overheveling en afbouw in het voltijds secundair onderwijs van 5 februari 1999

Centra volwassenonderwijs en centra voor basiseducatie

omzendbrief vwo/2011/01 van 15 juni 2011, 1.3

Deeltijds kunstonderwijs

het programmatiebesluit van 16 mei 1999

Centra voor leerlingenbegeleiding

decreet van 27 april 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in basisonderwijs, secundair onderwijs en de centra voor leerlingenbegeleiding, artikelen 19, 20, 21 en 22

Internaten

Internaten worden niet erkend, wel gefinancierd en gesubsidieerd.
omzendbrief SO 17 wat betreft gefinancierde en gesubsidieerde internaten : programmatie, rationalisatie en omkadering van 20 augustus 1992, punt 1.2.1, derde lid