Controle internaten

Vijfjaarlijkse controle en opdracht van de inspectie

De opdracht om de internaten te controleren vindt zijn grondslag in de codificatie van sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, Art. III.4, §2, 5°; Art. lll.4, §3 en Art. III.11, §2

Art. III.4, §2, 5° van het besluit bepalen dat één van de voorwaarden om gefinancierd of gesubsidieerd te worden is gevestigd zijn in lokalen die aan de voorwaarden inzake hygiëne en bewoonbaarheid voldoen.

Art. lll.4 § 3 van het besluit geeft aan dat wanneer een internaat of tehuis niet langer de gestelde voorwaarden vervult, de financiering of subsidiëring ingehouden zullen worden, te rekenen van de datum van de ministeriële kennisgeving die steunt op de geconstateerde tekortkomingen. Ze zullen opnieuw verleend worden, wanneer al de voorwaarden tot financiering of subsidiëring opnieuw vervuld worden.

Art. III.11, §2 van het besluit bepaalt bovendien dat de goedkeuring gegeven door de onderwijsinspectie inzake de voorwaarde bedoeld in artikel III.4, § 2,5°, geldt voor een periode van 5 schooljaren.

Referentiekader voor internaatskwaliteit en werkwijze en instrumenten

Op dinsdag 23 oktober 2018 werd het RiK (referentiekader internaatskwaliteit) officieel voorgesteld aan de internaatbeheerders en andere betrokkenen.

De volledige tekst van het referentiekader vind je hier:

Hoe ziet het vervolgtraject eruit?

  • In het schooljaar 2018-2019 voerde de onderwijsinspectie verkennende bezoeken uit bij een representatief staal van internaten. Ze ging daarbij na hoe de internaten in hun huidige werking invulling geven aan de kwaliteitsverwachtingen uit het RiK. Het resultaat van die verkennende bezoeken lees je in pdf bestandRapport verkennende bezoeken onderwijsinternaten (3.95 MB)
  • In het schooljaar 2019-2020 volgde normaliter de vijfjaarlijkse BVH-controle. Omwille van de coronacrisis is deze controle uitgesteld naar september - oktober 2021. De controle gebeurt aan de hand van de ontwikkelingsschalen BVH en volgens de principes van inspectie 2.0.
  • De onderwijsinspectie ontwikkelde op basis van het RiK een toezichtskader voor internaatskwaliteit. Dit toezichtskader zal de onderwijsinspectie in de toekomst gebruiken bij haar onderzoek naar de kwaliteit van de internaatswerking. In het voorjaar van 2022 vinden een 20-tal try-outs plaats om de degelijkheid van het toezichtskader na te gaan. De ontwikkelingsschalen die we daarbij gebruiken, vind je hier. We gebruiken deze try-outs ook om na te gaan of het toezichtskader toelaat om de kwaliteitsverwachtingen uit het RiK op het spoor te komen.

Extra informatie

De resultaten van de controles van 2009-2010 en van 2014-2015 vind je in de onderwijsspiegel pdf bestand2009-2010 (130 p.) (1.26 MB) en pdf bestandOnderwijsspiegel 2016 (1.67 MB).