Toekennen getuigschrift basisonderwijs voor leerlingen met een IAC in het gewoon basisonderwijs

Individueel aangepast curriculum (IAC) en studiebekrachtiging

Een IAC is een leerprogramma op maat van een leerling met een verslag voor toegang tot buitengewoon onderwijs. De leerling is niet ingeschreven in het buitengewoon onderwijs, maar in het gewoon onderwijs. Het aangepast leerprogramma bevat leerdoelen op maat van de leerling. De klassenraad kiest deze doelen in afstemming met de ouders en waar mogelijk ook met de leerling en met het CLB of met andere externe ondersteuners. Op afgesproken tijdstippen en wanneer nodig worden de doelen van het IAC aangepast. Dit gebeurt na evaluatie van de vooropgestelde doelen. De leerdoelen zijn gericht op maximale ontplooiing van de leerling en op een zo volwaardig mogelijke participatie aan het klas- en schoolgebeuren.

Als een leerling een individueel aangepast curriculum volgt, moet de school dit melden in het centrale register van inschrijvingen (DISCIMUS).

Het behoort tot de autonomie van de klassenraad om te bepalen of een leerling met een IAC verslag, die in regel niet in aanmerking komt voor het getuigschrift basisonderwijs, dit toch uit te reiken als de daarvoor vereiste doelen behaald zijn.