Informatie schooljaar 2017-2018 voor (bu)bao, (bu)so, dko en vwo

Voor de onderwijsinspectie wordt 2017-2018 een bijzonder jaar. Op 1 januari 2018 gaat Inspectie 2.0 van start: een nieuwe manier van doorlichten. Wat is inspectie 2.0? De 7 principes.

September – december 2017

In het (buitengewoon) secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs lichten we nog enkele scholen en centra door volgens de huidige systematiek. Dit gebeurt in het eerste trimester. Tegelijkertijd staan er in deze onderwijsniveaus én in het (buitengewoon) basisonderwijs ook proefdoorlichtingen op de agenda.

  • Doorlichtingen

Deze doorlichtingen gebeuren volgens de huidige systematiek. Zie http://www.onderwijsinspectie.be/doorlichten voor meer informatie.

  • Proefdoorlichtingen Inspectie 2.0

Op deze pagina vind je informatie over de aanpak van de proefdoorlichtingen.

Vanaf 1 januari 2018

  • Start van inspectie 2.0

Vanaf november 2017 vind je hier informatie over onze vernieuwde doorlichtingsmethodiek: Hoe kondigen we een doorlichting aan? Hoe kun je je als leraar voorbereiden op een doorlichting? Met welke instrumenten lichten we door? Met wie gaan we allemaal in gesprek? Hoe ziet een verslag eruit? Welke adviezen kan de onderwijsinspectie uitspreken?

Overgangsmaatregel

Hoe gaat de onderwijsinspectie vanaf volgend schooljaar om met de opvolgingsdoorlichtingen (onder voorbehoud van goedkeuring van de nieuwe regelgeving uiteraard)? Elk verslag van een doorlichting met een beperkt gunstig advies bevat een ‘datum vanaf’, dit is de datum vanaf wanneer de onderwijsinspectie kan nagaan of de school de tekorten heeft weggewerkt. Deze datum bepaalt het vervolg.

Valt deze ‘datum vanaf’ vóór 1 januari 2018? Dan geldt onze huidige systematiek en voeren we een opvolgingsdoorlichting uit. Zie http://www.onderwijsinspectie.be/opvolgingsdoorlichting voor meer informatie over de opvolgingsdoorlichting.

Valt deze ‘datum vanaf’ na 1 januari 2018? In deze school voeren we geen opvolgingsdoorlichting uit. Met Inspectie 2.0 verdwijnt namelijk het principe van de opvolgingsdoorlichting. Elke controle die we uitvoeren is dan een doorlichting. Deze scholen krijgen een doorlichting rekening houdend met de ‘datum vanaf’ die in het doorlichtingsverslag vermeld staat. De tekorten die een school moet wegwerken, kunnen dan onderwerp van onderzoek zijn tijdens die nieuwe doorlichting.

Concreet betekent dit dat wij voor deze scholen geen opvolgingsdoorlichting meer plannen. Wij plannen deze scholen opnieuw door te lichten op basis van de ‘datum vanaf’ in het verslag. Met andere woorden: een nieuwe doorlichting zal pas plaatsvinden na de datum vanaf zoals die in het doorlichtingsverslag is opgenomen. De tekorten die we toen formuleerden kunnen dan deel uitmaken van het doorlichtingsonderzoek.

Heb je toch nog vragen over de ‘datum vanaf’ en het al dan niet opvolgen van de doorlichting? Stuur een e-mail naar doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be met als onderwerp ‘instellingsnummer niveau - Opvolgingsdoorlichting 2017-2018’.

En wat bij een ongunstig advies? Een paritair college zal de instellingen met een lopend ongunstig advies en een goedgekeurd verbeteringsplan opvolgen binnen de afgesproken termijnen. Tijdens deze doorlichting zal het paritair college enkel de tekorten (met het advies ongunstig) onderzoeken. We zullen de instellingen in deze situatie hier tijdig over informeren.

Infosessies over Inspectie 2.0

In november 2017 organiseert de onderwijsinspectie provinciale infosessies om directeurs te informeren over het concrete verloop van de vernieuwde doorlichting. Via infosessies Inspectie 2.0  en Schooldirect blijf je op de hoogte van de exacte data en locaties. Voor de leraren voorzien we online brochures en een vernieuwde FAQ-rubriek op onze website.