Een klacht of een melding?

Heb je een vraag, melding of klacht over de werking van de onderwijsinspectie? Mail ons op meldpunt.onderwijsinspectie@vlaanderen.be en wij bezorgen je zo snel mogelijk een antwoord.

Inspectie, wij willen u iets melden…

Visie op de wijze waarop de onderwijsinspectie omgaat met wat haar wordt gemeld

Wij beschouwen elke melding, vraag om informatie, suggestie of klacht met betrekking tot het functioneren van onze organisatie als een positief signaal vanwege de burger, als een bron van concrete en bruikbare informatie over de kwaliteit van onze uitvoeringspraktijk. Tekortkomingen in ons functioneren kunnen erdoor aan het licht gebracht worden. Klachten vormen voor ons dan ook een waardevol instrument van feedback vanwege de burger en zullen als instrument gebruikt worden voor de kwaliteitsverbetering van onze organisatie.

Wij sluiten ons - bij het behandelen van meldingen, informatievragen, suggesties of klachten - volledig aan bij de juridische en beleidsmatige bepalingen die de Vlaamse overheid in dit verband heeft vastgelegd.

Wij volgen het klachtenbeleid van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Wij willen de meldingen, vragen om informatie, suggesties en klachten die wij ontvangen over het functioneren van andere onderwijsorganisaties of onderwijsinstellingen zo adequaat mogelijk behandelen.

Dit betekent dat wij er in de eerste plaats voor willen zorgen dat de meldingen, vragen om informatie, suggesties en klachten bij de bevoegde onderwijsorganisaties of onderwijsinstellingen terecht komen. Dit biedt immers de meeste garantie op een gepast antwoord voor de burger.
In de tweede plaats willen wij de burger systematisch informeren over de wettelijk voorziene mogelijkheden tot verweer (beroepsprocedure) en het (gratis) formuleren van klachten bij de overheid.

Tot slot willen wij bij het ontvangen van meldingen, vragen om informatie, suggesties en klachten systematisch onderzoeken of wij omwille van onze missie een initiatief moeten nemen. Bij het nemen van initiatieven zullen wij steeds handelen met respect voor de rechten van het kind en de privacy van de betrokkenen. Wij houden geen informatie bij over derden zonder hen daarover op voorhand te informeren. Deze informatie is voor deze betrokkenen altijd toegankelijk.

Deze visie werd op de Inspectieraad van 26 april 2011 goedgekeurd als kader voor de wijze waarop de Vlaamse onderwijsinspectie omgaat met wat haar wordt gemeld en hoe ze gevolg geeft aan de bepalingen van het zogenaamde Klachtendecreet (Decreet van 1 juni 2001 houdende toekenning van een klachtrecht ten aanzien van de bestuursinstellingen; Omzendbrief VR2002/20, Leidraad voor de organisatie van het klachtenmanagement, ter uitvoering van het bovenstaande Decreet).

Algemene info onderwijs

Voor algemene vragen over onderwijs kan je terecht bij de Infolijn Onderwijs.