Toelichting processen BVH

Proces 1: noodplanning

 • brandpreventie
 • evacuatie
 • evacuatie-instructies, pictogrammen …
 • brandbestrijdingsmiddelen
 • uitgangen, nooduitgangen en evacuatiewegen.

Definitie:

Het beleid neemt de nodige maatregelen door het opstellen van de noodprocedures, met inbegrip van de maatregelen in geval van situaties van ernstig en onmiddellijk gevaar en met betrekking tot de eerste hulp, de brandbestrijding en de evacuatie van de werknemers.

 

Proces 2: elektriciteit

 • elektriciteit (laagspanning en hoogspanning),
 • elektrocutie – bekwaamheden.

 

Definitie:

Het beleid zorgt ervoor dat de elektrische installatie zodanig wordt uitgevoerd, uitgebaat en in stand gehouden dat de aanwezigen doeltreffend beschermd zijn tegen de risico’s verbonden aan elektriciteit.

 

Proces 3: verwarming

 • CV (gas, mazout, reservoirs …)
 • Legionella.

Definitie:

Het beleid neemt de nodige maatregelen zodat gas- en verwarmingsinstallaties voor het verwarmen van gebouwen en voor het aanmaken van warm verbruikswater zich in een goede en veilige staat van werking bevinden.

 

Proces 4: ongevallen en hulpverlening

 • Ongevallen
 • Opleidingen
 • EHBO.

Definitie:

Het beleid neemt de nodige maatregelen om lerenden en teamleden de passende eerstehulpverlening te verschaffen en doet een ongevallenanalyse om herhaling te voorkomen.

 

 

Proces 5: valgevaar en toegankelijkheid

 • Gevaarlijke zones, hellingen, trappen, hoger gelegen vlakken en werken op hoogte …
 • Val- en struikelgevaar (domein, gebouw, lokalen)
 • Toegankelijkheid
 • Speelterreinveiligheid
 • Veiligheid van turntoestellen.

Definitie:

Het beleid neemt de nodige maatregelen zodat binnen het schooldomein gevaarlijke zones, trappen, hellingen … voldoende worden afgeschermd waardoor valgevaar vermeden wordt.

Er wordt rekening gehouden met lerenden of teamleden met een fysieke beperking.

 

Proces 6: onthaal en arbeidsmiddelen

 • Onthaalbeleid (arbeidsreglement, contactgegevens …)
 • Aankoopbeleid
 • Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen.

Definitie:

Het beleid beschikt over de indienststellingsverslagen en de instructies die betrekking hebben op de keuze, de aankoop en het gebruik van arbeidsmiddelen. De instelling voorziet in persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen. Het beleid informeert haar teamleden over de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne specifiek bij de aanwerving van een teamlid.

Proces 7: comfort

 • Leslokalen
 • Omgevingsfactoren (verluchting & vochtproblemen, verlichting, temperatuur, lawaai, trillingen, sociale voorzieningen zoals toiletten, refter, verpozingsruimte …)
 • Speelplaats (buiten, overdekt …).

Definitie:

Het beleid neemt de nodige maatregelen zodat de oppervlakte, de hoogte, en het luchtvolume van de lokalen en de oppervlakte van de speelplaatsen van die aard zijn dat lerenden en teamleden geen onaanvaardbare risico’s lopen voor hun welzijn. De lokalen voldoen aan de minimale comfortvoorwaarden.

 

Proces 8: sanitair en onderhoud

 • Sanitaire installaties
 • Onderhoudsprogramma.

Definitie:

Het beleid neemt de nodige maatregelen zodat het domein, de gebouwen en de lokalen waarin de lerenden en de teamleden zich bevinden, worden schoongemaakt en onderhouden, teneinde elk risico voor het welzijn van de lerenden en de teamleden te voorkomen. De instelling stelt voldoende sociale voorzieningen ter beschikking van de lerenden en teamleden.

 

Proces 9: gevaarlijke producten

 • Asbest
 • Chemische agentia (inventaris, risicoanalyse, opslag, etikettering, veiligheidsinformatiebladen …)
 • Meldingsakte of omgevingsvergunning/milieuvergunning (bestaande milieuvergunningen blijven nog onder deze naam bestaan tot het einde van de vergunningstermijn of totdat er een omzetting van milieuvergunning naar omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Deze omzetting kan ook aangevraagd worden bij een actualisatie van de huidige vergunningstoestand).

Definitie:

Het beleid neemt de nodige maatregelen om de risico’s voor de gezondheid en de veiligheid van lerenden en teamleden betreffende gevaarlijke chemische agentia weg te nemen of tot een minimum te verkleinen. De instelling beschikt over de vereiste meldingsakte of omgevingsvergunning/milieuvergunning.

 

Proces 10: voedselveiligheid

Voedselveiligheid (toelating of erkenning, Goede Hygiëne Praktijken (GHP), Goede Manieren van Produceren (GMP), bewaring en opslag …)

Definitie:

Het beleid zorgt ervoor dat de principes van de Goede Hygiëne Praktijken en Goede manieren van Produceren toegepast worden.

 

Proces 11: technische controles

Controles van toestellen/installaties/arbeidsmiddelen (liften, heftoestellen …) door erkende dienst technische controle (EDTC) of bevoegd persoon.

Definitie:

Het beleid neemt maatregelen zodat alle toestellen, installaties en arbeidsmiddelen zich in een goede en veilige staat van werking bevinden waardoor de aanwezigen of gebruikers (teamleden en lerenden) doeltreffend beschermd zijn tegen de risico’s verbonden aan het gebruik ervan.